Chữa các bài tập mẫu trong ngân hàng câu hỏi chương 1 phần cơ bản

Go down

Chữa các bài tập mẫu trong ngân hàng câu hỏi chương 1 phần cơ bản

Bài gửi by teacher on Thu 07 Apr 2011, 10:36 pm

chữa bài tập chương 1 phần cơ bản bài1. 7
Đăng ngày: 20:43 04-02-2010
Thư mục: lập trình pascal

* bài tập : hãy viết chương trình hiển thị ra màn hình nội dung sau : họ , đệm , tên của mình sao cho mỗi phần được hiển thị trên một dòng ?
* phân tích lời giải : để hiển thị mỗi phần trên một dòng ta phải đặt mỗi phần làm một xâu và đặt trong một câu lệnh hiển thị sao cho mỗi lần hiển thị một xâu và sau đó lại để con trỏ màn hình ở đầu dòng dưới và chờ viết tiếp . Như vậy câu lệnh hay sử dụng ở đây để hiển thị xâu phải là câu lệnh writeln ('xâu');
* mức 1 : chương trình chỉ cho phép hiển thị những xâu mà người lập trình đã thiết kế sẵn tức là khi chạy chương trình thì ba xâu họ , đệm và tên đã có sẵn hiển thị ra màn hình ví dụ họ là le đệm là anh tên là tu khi đó chương trình sẽ có dạng :

program hovaten;
uses crt; { khai báo sẽ sử dụng các thủ tục trong thư viện chuẩn sẵn có của chương trình passcal }
BEGIN
clrscr; { thủ tục xóa sạch màn hình cũ từ lúc trước khi có lệnh này đến khi gặp lệnh này thì xóa màn hình}
writeln('moi ban xem chương trinh hien thi ho dem va ten tren tung dong'); {dùng để giới thiệu sau đó là gì}
writeln('le');
writeln('anh');
writeln('tu');
readln; {dùng để dừng màn hình chờ nhập vào không giá trị nào gõ enter để chuyển tiếp lệnh sau}
END.

* mức 2 : chương trình cho phép hiển thị những xâu mà người sử dụng chương trình đưa vào tức là khi chạy chương trình thì ba xâu họ , đệm và tên sẽ được người sử dụng nhập từ bàn phím khi đó chương trình sẽ có dạng :


program hovaten;
uses crt; { khai báo sẽ sử dụng các thủ tục trong thư viện chuẩn sẵn có của chương trình passcal }
var ho,dem,ten :string; { phải khai báo ba biến này để lưu các giá trị họ đện tên được nhập vào cho khi in ra màn hình sẽ hiển thị theo biến được gọi}
BEGIN
clrscr; { thủ tục xóa sạch màn hình cũ từ lúc trước khi có lệnh này đến khi gặp lệnh này thì xóa màn hình}
writeln('moi ban xem chương trinh hien thi ho dem va ten tren tung dong'); {dùng để giới thiệu sau đó là gì}
writeln('moi ban nhap ho');
readln(ho);
writeln('moi ban nhap dem');
readln(dem);
writeln('moi ban nhap ten');
readln(ten);
writeln(ho);
writeln(dem);
writeln(ten);
readln; {dùng để dừng màn hình chờ nhập vào không giá trị nào gõ enter để chuyển tiếp lệnh sau}
END.
Nguồn trích dẫn (0)

chữa bài tập chương 1 phần cơ bản bài1. 8
Đăng ngày: 22:33 04-02-2010
Thư mục: lập trình pascal

* bài tập : hãy viết chương trình hiển thị ra màn hình họ , đệm và tên theo cách viết thành 3 đoạn thẳng không liền nhau nằm trên cùng một cột theo phương thẳng đứng ?
* phân tích : để viết được họ đệm và tên thành cột theo phương thảng đứng thì phải có dạng mỗi chữ cái nằm trên 1 dòng và mỗi đoạn cách nhau bởi 1 dòng trống
* mức 1 : cho phép hiển thị tên họ có sẵn của người lập trình đưa vào ( chưa xét mức 2 đưa tên họ nhập vào từ bàn phím bởi lệnh này kiến thức trong chương chưa giải quyết được ) chẳng hạn họ và tên của người cần đưa ra màn hình là le anh tu khi đó ta có chương trình có dạng :


program hovaten;
uses crt;
BEGIN
clrscr;
writeln('moi ban xem chương trinh hien thi ho dem va ten theo ba doan thang tren mot cot');
writeln(' l');
writeln(' e');
writeln(' ');
writeln(' a');
writeln(' n');
writeln(' h');
writeln(' ');
writeln(' t');
writeln(' u');
readln;
END.
Nguồn trích dẫn (0)

chữa bài tập chương 1 phần cơ bản bài1. 9
Đăng ngày: 23:34 04-02-2010
Thư mục: lập trình pascal

* bài tập : hãy viết chương trình hiển thị ra màn hình họ , đệm và tên theo cách viết thành 3 đoạn thẳng song song ?
* phân tích : ba đoạn thảng song song có thể theo phương nằm ngang hoặc thẳng đứng , hoặc xiên .
* nếu theo phương nằm ngang có thể tham khảo bài tập 7 chương 1 để làm một chương trình như sau :


program hovaten;
uses crt;
BEGIN
clrscr;
writeln('moi ban xem chương trinh hien thi ho dem va ten song song');
writeln(' le');
writeln(' anh');
writeln(' tu');
readln;
END.

* nếu theo phương thẳng đứng có thể tham khảo bài tập số 8 như sau :


program hovaten;
uses crt;
BEGIN
clrscr;
writeln('moi ban xem chương trinh hien thi ho dem va ten theo ba doan thang song song');
writeln(' l');
writeln(' e');
writeln(' ');
writeln(' a');
writeln(' n');
writeln(' h');
writeln(' ');
writeln(' t');
writeln(' u');
readln;
END.

* nếu theo phương xiên có thể vẫn tham khảo từ bài tập số 8 như sau :


program hovaten;
uses crt;
BEGIN
clrscr;
writeln('moi ban xem chương trinh hien thi ho dem va ten theo ba doan thang song song');
writeln(' l');
writeln(' e');
writeln(' ');
writeln(' a');
writeln(' n');
writeln(' h');
writeln(' ');
writeln(' t');
writeln(' u');
readln;
END.
Nguồn trích dẫn (0)

chữa bài tập chương 1 phần cơ bản bài 1.10
Đăng ngày: 23:59 04-02-2010
Thư mục: lập trình pascal

* bài tập : hãy viết chương trình tính và hiển thị giá trị của biểu thức A chứa biến x biết ban đầu x được gán giá trị của biểu thức (3:2 - 4,5).6,35 + 1:2 . (4+ 2.25), sau đó biểu thức A có giá trị là: x được gấp lên 6 lần được bao nhiêu đem cộng với 1/2 lần của x bình phương cuối cùng lại trừ đi x lập phương ? lệnh gán y cho x : x:=y;
* phân tích : như vậy với bài tập này ta sẽ dùng đến 2 biến ( để dẽ hiểu nhất ) một biến x và một biến A đều cùng một kiểu giá trị , hai biến này làm đại diện cho các giá trị tính toán sinh ra ở trong chương trình chứ không phải để nhập vào từ bàn phím. Để tính giá trị của A ta phải xác định giá trị của x thay đổi thế nào qua mỗi bước yêu cầu . theo yêu cầu của bài toán ta có chương trình như sau:

program tinhbieuthuc;
uses crt;
var x, A : real;
BEGIN
clrscr;
writeln('sau day la chương trinh tinh gia trri cua bieu thuc')
writeln(' biet ban dau x = (3:2 - 4,5).6,35 + 1:2 . (4+ 2.25) = ' , (3/2 - 4.5)*6.35 + 1/2*(4+ 2*25) : 5 : 2);
x := (3/2 - 4.5)*6.35 + 1/2*(4+ 2*25); {gán giá trị tính toán cho x}
writeln(' do A = 6.x + (1/2). x^2 - x^3 nen A= ',6*x + (1/2)* x*x - x*x*x : 5 : 2);
readln;
END.
Nguồn trích dẫn (0)


chữa bài tập chương 1 phần cơ bản bài 2.4
Đăng ngày: 00:31 05-02-2010
Thư mục: lập trình pascal

* bài tập : viết chương trình hiển thị biểu thức và kết quả của biểu thức T sau biết x ,y , a ,c, h ...là biến nhập từ bàn phím : a) 5.x^3 + 2.x^2 - 8.x + 15 b) ((a+c).h):2 c) (2.a^2 +2.c^2 -a):4 d) (x+y):(x-y) e)2^16
* phân tích : do có các biến nhập vào từ bàn phím nên ta phải khai báo đầy đủ cho các biến này và có lệnh nhập giá trị (đọc giá trị ) từ bàn phím vào cho mỗi biến

a)
program tinhbieuthuc;
uses crt;
var x : real;
BEGIN
clrscr;
writeln('sau day la chương trinh tinh gia trri cua bieu thuc 5.x^3 + 2.x^2 - 8.x + 15')
writeln(' hay nhap gia tri cho x ');
readln(x);
writeln(' 5.x^3 + 2.x^2 - 8.x + 15 = ' , 5.x*x*x + 2*x*x - 8*x + 15 : 5 : 2);
readln;
END.

b)
program tinhbieuthuc;
uses crt;
var a ,c , h : real;
BEGIN
clrscr;
writeln('sau day la chương trinh tinh gia trri cua bieu thuc ((a+c).h):2 ')
writeln(' hay nhap gia tri cho a ');
readln(a);
writeln(' hay nhap gia tri cho c ');
readln(c);
writeln(' hay nhap gia tri cho h ');
readln(h);
writeln(' ((a+c).h):2 = ' , ((a+c)*h)/2 : 5 : 2);
readln;
END.

c)
program tinhbieuthuc;
uses crt;
var a ,c : real;
BEGIN
clrscr;
writeln('sau day la chương trinh tinh gia trri cua bieu thuc(2.a^2 +2.c^2 -a):4 ')
writeln(' hay nhap gia tri cho a ');
readln(a);
writeln(' hay nhap gia tri cho c ');
readln(c);
writeln(' (2.a^2 +2.c^2 -a):4 = ' , ((2.a*a+2.c*c-a)/4 : 5 : 2);
readln;
END.

d)
program tinhbieuthuc;
uses crt;
var x,y : real;
BEGIN
clrscr;
writeln('sau day la chương trinh tinh gia trri cua bieu thuc(x+y):(x-y) ')
writeln(' hay nhap gia tri cho x ');
readln(x);
writeln(' hay nhap gia tri cho y ');
readln(y);
writeln(' (x+y):(x-y) = ' , (x+y)/(x-y) : 5 : 2);
readln;
END.

e)
program tinhbieuthuc;
uses crt;
BEGIN
clrscr;
writeln('sau day la chương trinh tinh gia trri cua bieu thuc2^16 ')
writeln(' 2^16 = ' , 2*2*2*2 *2*2*2*2 *2*2*2*2 *2*2*2*2);
readln;
END.
Nguồn trích dẫn (0)

-----------~~๑۩۞۩๑~~ HỌC ONLINE ~~๑۩۞۩๑~~---------------
Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn
và sẽ bay cao bay xa hơn tôi ..... !!!
* thành viên câu lạc bộ học khuya*

avatar
teacher
CỐ VẤN
CỐ VẤN

Nam
Tổng số bài gửi : 352
điểm điểm : 800
Đến từ : classicfat32@gmail.com

Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/dayhocdientu/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết