Tục Ngữ Anh and Việt

Go down

Tục Ngữ Anh and Việt

Bài gửi by teacher on Mon 31 Jan 2011, 9:36 am

A stranger nearby is better than a far-away relative.
Bà con xa không bằng láng giềng gần

Tell me who's your friend and I'll tell you who you are.
Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

Time and tide wait for no man
Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

Silence is golden
Im lặng là vàng

Don't judge a book by its cover
Đừng trông mặt mà bắt hình dong

The tongue has no bone but it breaks bone
Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo


You will reap what you will sow
Gieo nhân nào gặt quả nấy

A wolf won't eat wolf
Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

Don't postpone until tomorrow what you can do today.
Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

Hồi xưa học vậy, có gì sai thì mọi người cứ sửa nha

A little better than none
Có còn hơn không

Diamond cuts diamond
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

It is the first step that is troublesome
Vạn sự khởi đầu nan

Slow and steady win the race
Chậm mà chắc

He who laughs today may weep tomorrow
Cười người xin chớ cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Honour charges manners
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

Curses home to roost
Gieo gió, gặt bão

The cobbler should stick to his last
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

The early bird catches the worm
Trâu chậm uống nước đục

Do not cast your pearls before swine
Đàn khảy tai trâu

Don't look a gift horse in the mouth
Được voi đòi.....Hai Bà Trưng....ủa lộn.... đòi tiên

Little strokes fell great oaks
Nước chảy đá mòn

There's no accounting for taste
Mười người mười ý

The bad workman always blames his tools
Vụng múa chê đất lệch

Beauty is only skin deep
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Don't lock the stable door after the horse has been stolen
Mất bò mới lo làm chuồng


"Out of sight, out of mind" :
Cách mặt, Xa lòng

Every sin brings its punishment
Nhân nào quả đấy

He laughs best, who laughts last
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Courtesy costs nothing
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

A friend in need is a friend indeed
Hoạn nạn mới biết bạn hiền

An oz of luck is better than a pound of wisdom
Mèo mù gặp cá rán

I would rather die on my feet than live on my knee
Chết vinh còn hơn sống nhục


A bad beginning makes a bad ending.
đầu xuôi đuôi lọt

A bad compromiseis better a good lawsuit.
dĩ hòa di quý. Một câu nhịn chín câu lành

A bad workman quarrels with his tools.
vụng múa chê đất lệch. Vụng hát chê đình tranh.

A bargain is a bargain.
ăn cho buôn so.

A bird in the hand is worth two in the bush.
thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng. Đa hư bất như thiểu thực.

A bird may be known by its song.
xem việc biết người. Xem trong bếp biết nết đàn bà.

A broken friendship may be soldered, but will never be sound.
nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành.

A burden of one's own choice is nit felt.
tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng.

A burnt child dreads the fire.
Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. Chim bị đạn sợ làn cây cong.

A cat in gloves catches no mice.
có làm mới có ăn

A civil denial is better than a rede grant.
mất lòng trước được lòng sau


A clean fast is better than a dirty breakfast.
giấy rách phải giữ lấy lề.
đói cho sạch , rách cho thơm.

A clean hand wants no washing.
thiệt vàng không sợ lửa.
vàng tốt không nệ bán rao.

A clear conscience laughts at false accusations.
cây ngay không sợ chết đứng.

A close mouth catches no flies.
đa ngôn đa quá.
thần khầu hại xác phàm.
khầu thiệt đại can qua.( lời nói gây ra chiến tranh )

A cock is valiant on his own dunghill
chó cậy gần nhà.
gà cậy gần vườn.

A constant guest is never wellcome.
đừng làm khách quá lâu.


Xa mặt cách lòng.
Long absent, soon forgotten;
Out of sight, out of mind

Quá giận mất khôn.
Anger and hate hinder good counsel;
When a man grows angry, his reason rides off

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
An apple never falls far from the tree

Con sâu làm rầu nồi canh.
The rotten apple harms its neighbors

Tiên hạ thủ vi cường.
Attack is the best form of defense

Nhà làm săng chết trần không áọ
The shoemaker's children always go barefoot

Thùng rỗng kêu tọ
Empty barrels make the most noise

Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Better a neighbor near than a brother far off

Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé.
Better to be an old man's darling than a young man's slave

Nhất tiễn sát song điêu .
To kill two birds with a stone

Kinh cung chi điểu .
Once bitten, twice shy;
A burned child dreads fire;
A scalded cat fears hot water

Chơi dao có ngày đứt tay .
If you play with fire you get burned

Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ
In the country of the blind, the one-eyed man is king

Chớ xem mặt mà bắt hình dung.
Don't judge a book by its cover

Chơi với chó, chó liếm mặt.
Familiarity breeds contempt

Cẩn tắc vô ưu .
A pound of care will not pay a pound of debt

Của rẻ là của ôi .
What costs little is little esteemed

Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền.
Do not count your chickens before they are hatched:

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
Children and fools cannot lie;
Children and fools tell the truth

Có nằm trong chăn mới biết có rận.
The best cloth may have a moth in it

Chở cũi về rừng.
To carry coals to Newcastle

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
A man is known by the company he keeps

Cây to không sợ gió.
A clear conscience fears no false accusation

Lắm thầy thối ma .
Too many cooks spoil the broth

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhaụ
Courtesy costs nothing

Nuôi ong tay áo .
He who brought up a crow to pick out his own eyes

Thuốc đắng giã tật.
No pain no cure

Chết là hết nợ .
Death pays all debts

Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Talk of the devil and he is sure to appear

Ván đã đóng hòm.
The die is cast

Thiên tài yểu mệnh.
Whom the gods love die young

Bệnh quỷ thuốc tiên.
Desperate diseases must have desperate remedies

Lợn lành chữa thành lợn què.
The remedy may be worse than the disease

Đồng bệnh tương lân .
Two in distress make sorrow less

Tay đã nhúng chàm;
Things done cannot be undone

Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
When in Rome do as Romans do

Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu .
Better the head of a dog than a tail of a lion

Gần mực thì đen.
If you lie down with dogs yoúll get up with fleas

Đừng quấy hủ mắm.
Let sleeping dogs lie

Tre già khó uốn.
You cannot teach an old dog new tricks

Tai vách mạch rừng.
Walls have ears

Ngôn dị hành nan.
Easier said than done

Tham thực cực thân.
He that eats till he is sick must fast till he is well

Hấp tấp hay vấp phải dây
Hasty climbers have suđen falls

Cha nào con nấy;
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh;
Hổ phụ sinh hổ tử.
Like father, like son

Đứng núi này trông núi nọ
The grass always looks greener on the other side of the fence

Không có lửa làm sao có khói
There is no smoke without fire

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
To jump from the frying pan into the fire

Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
A friend in need in a friend indeed;
When good cheer is lacking, our friends will be packing

Bạn bè có qua phải có lại
Friendship should not be all on one side

Tứ đổ tường đưa chân vào rọ
Gambling, women and wine a bad road make

Ngậm bồ hòn làm ngọt
Grin and bear it

Lắm vai nhẹ gánh
Many hands make light work

Xanh vỏ đỏ lòng
Warm heart, cold hands

Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn
All happiness is in the mind


Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp
If you run after two hares you will catch neither

Dục tốc bất đạt
Haste makes waste;
More haste, less speed

Đáy biển mò kim
Look for a needle in a haystack

Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ
It is a sad house where the hen crows louder than the cock

Khẩu phật tâm xà .
A honey tongue, a heart of gall

Mật ngọt chết ruồị
Flies are easier caught with honey than with vinegar

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ .
No bees, no honey; no work, no money

Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ
The more danger, the more honor

Mất bò mới lo làm chuồng .
It is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
It is too late to spare when the bottom is bare

Đặt con trâu trước cái cày .
To put the cart before the horse

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao .
If a house be divided against itself, that house cannot stand

Mất của mới học được khôn .
When house and land are gone and spent, the learning is most excellent

Lươn ngắn lại chê trạch dài .
The hunchback does not see his own hump, but sees his companion's;
The pot call the kettle black

Được voi đòi tiên .
Give him an inch and héll take a yard

Nồi nào vung nấy .
Every Jack must have his Jill

Ác giả ác báo .
Those who kill by the sword shall perish by the sword

Có công mài sắt có ngày nên kim.
Step by step one climbs the lađer

Cẩn tắc vô ưu
(Cẩn tắc vô áy náy )
Look before you leap

Đừng vạch áo cho người xem lưng
Don't wash your linen in public

Nước chảy đá mòn
Little strokes fell great oaks

Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc
Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
If you wish good advice, consult an old man

Nhân định bất như thiên định .
Man proposes, God disposes

Quân tử nhất ngôn;
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
Words bind men

Mỗi thời mỗi khác
Other times, other manners

Trượng phu không thờ hai chúa .
No man can serve two masters

Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh
One must be a servant before one can be a master;
Through obedience learn to command

Càng đông càng náo nhiệt .
Vô đông ăn nhiều;
The more the merrier

Hồng nhan bạc mệnh;
Anh hùng yểu mệnh.
Hoa đẹp chóng tàn.
The mirth of the world lasts but a while

Đồng bệnh tương thân
Misery loves company

Họa vô đơn chí
Misfortunes never singly

Tiền đẻ ra tiền.
Money begets money

Thỏi bạc đâm toạc tờ giấy
Money talks

Lòng tham vô đáy
The more you get, the more you want

Chuyện bé đừng xé ra to
Do not make a mountain out of a mole hill

Nằm trong chăn mới biết có rận
Only the wearer knows where the shoe pinches

Chơi dao có ngày đứt tay
One should not play with sharp tools

Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc
He who is content in his poverty is wonderfully rich

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Prevention is better than cure;
Thatch your roof before the rain begins

Quân tử nhất ngôn
Promise is debt

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
Promises are made to be broken

Bụt chùa nhà không thiêng
A prophet is without honor in his own country

Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Lovers' quarrel are soon mended;
The quarrel of lovers is the renewal of love

Bộc phát bộc tàn
Soon ripe, soon rotten

Tích tiểu thành đại
Of saving s having

Đem muối bỏ biển;
Chở cũi về rừng
Cast water into the sea

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation

Gieo gió gặt bão
He who sows the wind shall reap the tempest
What goes around, will around

Sau cơn mưa trời lại sáng
After a storm s a calm

Ăn miếng trả miếng
Tit for tat

Một giọt nước đào hơn ao nước lã
Blood is thicker than water

Con có khóc mẹ mới cho bú
The squeaky wheel gets the grease

Tửu nhập ngôn xuất;
Rượu vào lời ra
When the wine is in, the wit is out

Bút sa gà chết
Words fly, writing remains

Phú quý sinh lễ nghĩa
Plenty breeds pride

Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen
All cats are grey in the dark

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
When the cat's away the mice will play

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Spare the rod and spoil the child

Mình cùng họ Hồng Bàng
We are all Adam's children

Vô phúc đáo tụng đình
A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes

Đèn nhà ai nấy rạng
Every cock crows on his own dunghill

Trâu chậm uống nước đục
The cow that is first up gets the first of the dew;
The early bird catches the worm

Đàn khảy tai trâu
to cast pearl before swine

Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
Every one must carry his own cross

Kiến tha lâu đầy tổ
Little and often fill the purse

Muốn ăn thì lăn vào bếp
He who would have fruit must climb the tree

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
There is no place like home

Mèo khen mèo dài đuôi
Every cook praises his own broth

Chủ nào tớ nấy
Like master, like servant

Thua keo này ta bày keo khác
When one door shuts, another opens

Nước chảy đá mòn
Constant dripping water wears away the stone

Cứu cánh biện minh phương tiện
The end justifies the means

Cá lớn nuốt cá bé
Big fish eat little fish

Thừa nước đục thả câu
It's good fishing in troubled water

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Fortune favors fools

Ở sao cho vừa lòng người .
You can't please everyone

Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn
Providing is preventing

Tham thì thâm
Covetousness breaks the sack

Thua keo này ta bày keo khác
If at first you don't succeed, try, try, again

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
Do as you would be done by

Mò trăng đáy nước
Draw water in a sieve;
Bark at the moon

Nữ nhân chi trung gia thất
A woman's place is in the house

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
A word spoken is past recalling

Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn
The king can do no wrong

Xấu đẹp tùy người đối diện
Beauty is in the eye of the beholder

Ăn mày đòi xôi gấc
Beggars can't be choosers

Ăn cháo đá bát
Bite the hand that feeds you

Qua cầu rút ván
Burn the bridges behind oneself

Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
Don't hit a man when he's down

Trao trứng cho ác
Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep

Trứng khôn hơn vịt
Teach your grandmother to suck eggs

Mèo mù vớ cá rán;
Chó ngáp phải ruồi
Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
Even a blind chicken finds some corn now and then

Con giun xéo lắm cũng quằn
Even a worm will turn

Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục
I would rather die on my feet than live on my knee

Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm
If we don't hang together, we will hang separately

Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
It is six of one and half a dozen of the other

Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)
A journey of a thousand miles begins with one step

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Laughter is the best medecine

Bất chiến tự nhiên thành
Let nature take its course

Tam thập nhi lập
Life begins with forty

Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can't take care of one mother

Chuyện đầu voi đuôi chuột
The mountain labored and brought forth a mouse

Làm ơn mắc oán
No good deed goes unpunished

Nước chảy chỗ trũng
The rich get richer and the poor get poorer

Tích cốc phòng cơ
Save for a rainy day

Tiền trảm hậu tấu
Shoot and ask question afterwards

Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền
Slow but sure

Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác
As the call, so the echo or evil doing does not pay evil

Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
Misfortunes tell us what fortune is

Ai biết chờ người ấy sẽ được
Everything s to him who waits

Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
False friends are worse than open enemies

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

Bụt chùa nhà không thiêng
No man is a hero to his valet

Cái gì có lợi củng có lúc có hại
Fire is a good servant but a bad master

Cao lễ dễ thưa or Không đấm mõm thì chẳng xong
An empty hand is no lure for a hawk


One piece of food while hungry equals a big basket of food while full.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no

When eating fruit, remember who planted the tree
ăn quả nhớ kẻ trồng cây

when drinking water, remember who dug the well.
uống nước nhớ nguồn

After the storm the sun s out
Sau cơn mưa trời lại sáng

When a tree is cut down, a child can climb it
dậu đổ bìm leo

When there is will, there is a solution
có chí thì nên

Money can even corrupt the virtuous
nén bạc đâm toạc tờ giấy

The rich worry over their money, the poor over their bread.
già được bát canh, trẻ được manh áo vét

The tongue has no bone, the mouth no rim
lưỡi không xương nhiều đường liếm láp

Better to die than to live on with a bad reputation
thà chết vinh hơn sống nhục

To become a great teacher, one must first respect one's teacher
muốn làm thầy phải biết kính thầy

Thuốc đắng đỡ tật, lời thật mất lòng.
Bitter remedy heals , sincere words hurt

Một con sâu làm rầu nồi canh
One worm may damage the whole cooking soup

Một miếng khi đói bằng một gói khi no
One piece of food while hungry equals a big box of food while full

Lá lành đùm lá rách
The good leaves protect the worn-out leaves

Ăn trong nồi, ngồi trong hướng
When you eat, check the pots and pans; When you sit, check the direction.


People live with their own idiosyncrasies and die of their own illnesses.
Sống để bụng, chết mang theo. (Aqua nghi sai quá à )

Venture all; see what fate brings.
Cái gì cũng có số của nó hết (hix hix... hông biết đúng hông dzậy?)

What go around around.
Ác lai ác báo.


Better safe than sorry : Cẩn tắc vô áy náy

Money is the good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

The grass are allways green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ

One bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong

In rome do as Romans do : Nhâp gia tùy tục

Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách

A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

No roses without a thorn : Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

It never rains but it pours : Phúc bất trùng lai ( họa vô đơn chí )

Save for the rainny day: Làm khi lành để dành khi đau

It's an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

Don't trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Still water run deep : Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

Men make house,women make home: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

East or west - home is best: Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )

Let bygones be bygones:

Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu đầy tổ

Flat wine can cause drunkenness with large consumption
Great speakers can create boredom with lengthy orations
Rượu nhạt uống lắm cũng say.
Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm

True gold is to be tested with coal and fire
Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

Compliments to whoever built this leaden bell
Wonderfully shaped like a real one except for being mute
Khen ai khéo đúc chuông chì.
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.

If a cockatiel chose a pelican to mess with,
He will beg for mercy when starting to get hit
Chim chích mà ghẹo bồ nông.
Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

NO MONEY NO TALK

Penny wise pound foolish: Tham bát bỏ mâm

The pen is mightier than the sword ---> opposite : Actions speak louder than words

Clothes make a man V.S Never judge a book by ít cover

1. Money make the mare go : Có tiền mua tiên cũng được
3. Like father , like son : Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh
4. Beauty is in the eye of the beholder : giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng. Lol , for me i dont believe it...
5. The die is cast : bút sa gà chít... kakaka

10 câu nữa :
1. 2 heads are better than 1 : tui quên câu thành ngữ tiếng việt rùi , đại loặi là phải đoằn kết á...
2. two can play that game : ăn miếng trả miếng
3. love is blind : tình yêu mù quáng.....
4. so far so good : mọi thứ vẫn tốt đẹp.
5. practice makes perfect : có công mài sắt có ngày nên kim
6. silence is gold : im lặng là vàng
7. da more da merrier : càng đông cáng dzui.
8. time is money : thời gian là tiền bạc
9. the truth will out : cái kim trong bọc có ngày lòi ra
10. walls have ear : tường có vách.
extra
11. everyone has their price : con người cũng có giá của nó
12. it's a small world : quả đất tròn >>>
13. you're only young once : miệng còn hôi sữa
14. Ignorance is bliss : ko biết thì dựa cột mà nghe
15. no pain , no gain : có làm thì mới có ăn...
16. a swallow cant make a summer : 1 con én ko làm nổi mùa xuân

-----------~~๑۩۞۩๑~~ HỌC ONLINE ~~๑۩۞۩๑~~---------------
Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn
và sẽ bay cao bay xa hơn tôi ..... !!!
* thành viên câu lạc bộ học khuya*

avatar
teacher
CỐ VẤN
CỐ VẤN

Nam
Tổng số bài gửi : 352
điểm điểm : 800
Đến từ : classicfat32@gmail.com

Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/dayhocdientu/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết