Co cai Code thiet ke web tang moi nguoi!

Go down

Co cai Code thiet ke web tang moi nguoi!

Bài gửi by mr.dump on Sat 18 Dec 2010, 9:48 pm

1.Code làm trang đăng nhập:
<?php # Script for register.php.
//Set title and inlcude the HTML header.
$page_title='Register';
include ('template/header.inc');

If (isset($_POST['submit'])) {require_once('folder 1/folder 2/...../mysql_connect.php'); //Connect to database.
//Create a function for escaping the data
function escape_data($data) {
global $dbc; //Need the connection.
if (ini_get('magic_quotes_gpc')) {
$data = stripslashes($data);
}
return mysql_real_escape_string($data, $dbc);
} // End of function

$message = NULL; //Create an empty new variable.

// Check for Last Name.
if (empty($_POST['lastname'])) {
$lastname = FALSE;
$message .= '<p>Please enter your last name</p>';
} else {
$lastname = escape_data($_POST['lastname']);
}

// Check for First Name.
if (empty($_POST['firstname'])) {
$firstname = FALSE;
$message .= '<p>Please enter your first name</p>';
} else {
$firstname = escape_data($_POST['firstname']);
}

// Check for Phone Number.
if (empty($_POST['phonenumber'])) {
$phonenumber = FALSE;
$message .= '<p>Please enter your phone number</p>';
} else {
$phonenumber = escape_data($_POST['phonenumber']);
}

// Check for username.
if (empty($_POST['username'])) {
$username = FALSE;
$messsage .= '<p>Please choose your username</p>';
} else {
$username= escape_data($_POST['username']);
}
// Check for email.
if (empty($_POST['email'])) {
$email = FALSE;
} else {
$email = escape_data($_POST['email']);
}

//Check for a password and match against the confirmed password.
if (empty($_POST['pass1'])) {
$pass1=FALSE;
$message .= '<p>Please enter your password</p>';
} else {
if ($_POST['pass1'] == $_POST['pass2']) {
$pass1=escape_data($_POST['pass1']);
} else {
$pass1=FALSE;
$message .= '<p>Your passwords dont match each other</p>';
}
}
if ($lastname && $firstname && $phonenumber && $username && $pass1 && $email)
{ echo '<p>Your have been registered.</p>';
} else { echo '<p>One of the information you provided is not correct</p>';
}
} else { //Display the form.
?>

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post"><fieldset><legend>Enter your information below:</legend>

<p><b>Last Name: </b> <input text="text" lastname="lastname" size = 20 maxlength="40" /></p>

<p><b>First Name: </b> <input text="text" firstname="firstname" size = 20 maxlength="40" /></p>

<p><b>Phone Number: </b> <input text = "text" phonenumber="phonenumber" size = 10 maxlength="20" /></p>

<p><b>Username: </b> <input text = "text" username="username" size = 20 maxlength="40" /></p>


<p><b>Email: </b> <input text = "text" email="email" size = 20 maxlength="40" /></p>

<p><b>Password: </b> <input text ="text" pass1="pass1" size=10 max length="40" /></p>
<p><b>Confirmed password: </b> <intput text ="text" pass2="pass2" size=10 maxlength="40" /></p>
</fieldset>

<div align="center"><input type="Submit" name="Submit" value="Submit Information" /></div>

</form><!-- End of form -->

<?php

// Make a query to insert data into database
$query = "INSERT INTO clients (last_name, first_name, email, phone_number, password) VALUES ('$lastname','$firstname','$email','$phonenumber', '$pass1')";
$result=@mysql_query ($query); //Execute the query.
if ($result) {
echo '<p><b>Your registration has been sent to us</b><p>';
exit();
} else {
$message = '<p><b>Your registration could not be sent to us due to system error</b></p>';
}
mysql_close(); //Close connection.
}
?>
2.Code đặt trang web làm trang chủ:
<div style="float: left"><a id="lnkHomePage" style="font-weight: bold; font-size: 12px; color: #000; line-height: 27px; margin-right: 10px; font-family: arial, sans-serif; text-decoration: none" href="http://thantoc.blogspot.com" onclick="this.style.behavior='url(#default#homepag e)';this.setHomePage('http://thantoc.blogspot.com');"><font color="#ff0000" size="4">Đặt Thần Tốc làm trang chủ </font></a></div>
3.code chèn hình
Code chèn hình loại 1
<img src="link ảnh">

Code chèn hình loại 2


Code chèn hình loại 3
[img=link ảnh]
Code Chèn hình bên trái và chữ bên phải
[IMGLEFT=link ảnh] Dòng chữ mún viết bên phải tấm ảnh[/IMGLEFT]


Code Chèn hình ở giữa và chữ 2 bên
[IMG=link ảnh] Dòng chữ mún viết 2 bên tấm ảnh[/IMG]


Code Chèn hình bên phải và chữ bên trái
[IMGRIGHT=link ảnh] Dòng chữ mún viết bên trái tấm ảnh[/IMGRIGHT]


Code chèn hình kèm theo link (khi nhấp vô hình sẽ hiện ra 1 trang web)
<img src="link ảnh">


Code Chèn hình với kích thước hiển thị theo ý mún
<img src="link ảnh của bạn" width=400 height=300>
Code chèn nhạc tiếng
<p><div style="text-align: center;"><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://files.myopera.com/a5pro/flash/muzikplayer.swf?mp3=link-nhac.mp3&doqtu=false&autostart=0&autoreplay=1" height="20" width="200"></div></p>
Để tìm hiểu rõ hơn về cách upload nhạc và lấy link, mời các bạn click vào đây

Code chèn flash
<div id="flash" style="position:absolute; top:25px; left:-400px;">
<embed src="link.swf" width="2000" height="500" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent">
</embed>
</div>
Kho flash để các bạn lựa chọn : http://my.opera.com/a5pro/blog/mot-so-flash-dep
<table width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border:1px solid #000000">
<tr>
<td style="padding: 15px" background="link hình nền">
<font face="Tahoma,Times New Roman,Arial" size="2" color="#000">

Nội dung bài viết ghi ở đây

</font></td></tr></table>
Bộ sưu tập ảnh nền cho các bạn lựa chọn : http://my.opera.com/a5pro/blog/show.dml/3986217
Code đóng khung
<fieldset class="fieldset" ><legend align="center"><b><font COLOR=limegreen> Tên khung </font></b></legend> Nội dung trong khung </fieldset>Code chia cột
<table><tr>
<td> Nội dung cột 1</td>
<td> Nội dung cột 2</td>
<td> Nội dung cột ... </td>
<td> Nội dung cột n</td>
</tr></table>
Những đoạn code hay dùng trong blog.
Monday, 9. April 2007, 04:22:33
Linh tinh
Chèn nhạc mp3 = flash player
[ALIGN=center]<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://files.myopera.com/ZDeathAngleZ/Flash/player.swf" width="290" height="24" id="audioplayer1"><param name="movie" value="http://files.myopera.com/ZDeathAngleZ/Flash/player.swf" /><param name="FlashVars" value="playerID=2&bg=0x333333&leftbg=0x333333&left icon=0xeaeaea&rightbg=0x333333&rightbghover=0x3333 33&righticon=0xeaeaea&righticonhover=0x32b0e5&text =0xeaeaea&slider=0x32b0e5&track=0x32b0e5&border=0x 333333&loader=0xffffff&soundFile=LINK.mp3" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="bgcolor" value="#000000" /></object>[/ALIGN]

Chèn nhạc:
[ALIGN=center]<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="280" height="68" filename="LINK.mp3" src="LINK.mp3" showcontrols="1" autostart="1"><br><a href="LINK.mp3">[/ALIGN]
Nói thêm 1 chút ở đây:
Width là chiều rộng, height là chiều cao, các bạn có thể sửa lại độ lớn của media player với việc sửa lại các chỉ số này thành lớn hơn hoặc nhỏ hơn
Chèn nhạc nền cho blog:
<embed width="0" height="0" type="application/x-mplayer2" enableContextMenu="0" src="URL_file_nhac" showstatusbar="0" autostart="1" showcontrol="0" volume="80"></embed>
Chú ý 1 chút, code này chỉ là 1 đoạn chỉnh sửa lại của code nhạc phía trên ^^, chiều rộng + ngang = 0 hết, media player sẽ không hiển thị, thẻ autostart="0" được sửa lại thành autostart="1" dòng autostart này có nghĩa là tự động chơi bản nhạc, "1"=có, "0"=không.
Chèn flash:
<embed quality="high" menu="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://linkfileflash.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" loop="false"></embed>
Đóng khung/ hiệu chỉnh font chữ, màu, add background cho bài viết:
<table width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border:1px solid #000000">
<tr>
<td style="padding: 15px" background="LINK_NỀN">
<font face="Tahoma,Times New Roman,Arial" size="2" color="#000">

Nội dung bài viết ghi ở đây

</font></td></tr></table>
Dòng
font face="Tahoma,Times New Roman,Arial" size="2" color="#000"
Các bạn có thể edit lại thành những font mình ưa thích, size là kích cỡ, color là màu nền của bài viết, #000 là mã màu trắng, để biết code các màu các bạn có thể vào đây
background="LINK_NỀN"
Ở dòng background này các bạn có thể thay link ảnh trên thành link ảnh khác mà các bạn thích để làm hình nền cho blog .1. Lệnh Margin:
- ta sẽ bắt đầu với lệnh căn lề margins.
a. Căn lề cho cả 4 cạnh:

#yourtab {
margin:20px;
}

b. Căn lề dùng lệnh auto:

#yourtab {
margin:20px auto;
}

- với lệnh trên, lề trái và phải sẽ tự động được căn giữa, còn lề trên và dưới sẽ được căn lề là 20px.
c. lệnh Margins với 3 giá trị:

#yourtab {
margin:20px auto 50px;
}

- với lệnh này lề trên căn lề 20px, lề trái & phải sẽ được tự động căn giữa, lề dưới căn lề 50px.

2. Lệnh Padding:
- Các lệnh căn lề với padding:

#yourtab {
padding-top:10px; // căn lề trên
padding-right:20px; // căn lề phải
padding-bottom:30px; // căn lề dưới
padding-left:40px; // căn lề trái
}

- Để dễ dàng hơn ta có thể viết:

#yourtab {
padding:10px 20px 30px 40px;
}

- Như vậy cấu trúc lênh sẽ là : padding : top right bottom left;

☼ Ta thấy 2 lệnh trên đều là căn lề, vậy chúng có gì khác nhau, chúng ta sẽ nói thêm về điều này:

+ margin : khi dùng lệnh này để căn lề thì kích thước của khung nội dung của bạn sẽ được giữ nguyên.
+ padding: với việc căn lề bằng lệnh padding thì kích thước của khung nội dung sẽ bị thay đổi. Lấy ví dụ: khung nội dung của bạn có độ rộng 100px, khi dùng lệnh căn lề trái padding-left:30px; thì khung sẽ bị dịch sang phải 30px, và khi đó độ rộng của khung sẽ được cộng thêm vào là 30px, tức là 130px. Đó chính là mấu chốt khiến các bạn mới làm quen thường bị xảy ra hiện tượng xô lệch do khi dùng padding vì chúng ta padding bao nhiêu thì sẽ + thêm vào chiều rông cũ bấy nhiêu để tạo thành một chiều rộng mới.


3. Background
- các thuộc tính cơ bản của lệnh như bên dưới:

#yourtab {
background-color: transparent; // làm trong nền trong suốt
background-image: url('image.jpg'); // ảnh nền
background-repeat: no-repeat; // thuộc tính lặp lại
background-position: top right; // vị trí nền
background-attachment: scroll; // nền trượt
}

- ví dụ như bạn muốn tạo ảnh nền trong suốt, nằm trên cùng bên phải, không lặp lại, và di chuyển theo chuột, ta sẽ có lệnh như bên dưới:

#yourtab {background: transparent url('image.jpg') no-repeat top right scroll;
}


4. Lệnh font:

#yourtab {
font-variant:small-caps;
font-weight:bold;
font-size:1em;
line-height:1.4em;
font-family:Georgia, serif;
}

5. Lệnh cho list (ul)

ul {
list-style-type:decimal-leading-zero;
list-style-position:inside;
list-style-image: none; // sử dụng ảnh, nếu muốn sử dụng ảnh cho list, bạn chỉ việc thay none bằng url('link ảnh')
}

- để đơn giản ta gộp các thuộc tính chung lại, như bên dưới:

ul {
list-style:decimal-leading-zero inside url('image.jpg');
}


6. lệnh Border (tạo đừơng viền - đường bao)

#yourtab {
border-width:2px; // độ rộng đường bao
border-style: solid; // kiểu
border-color: #4096EE; // màu
}

- đơn giản có thể viết

#yourtab {
border: 2px solid #4096EE; // trị màu : #4069EE có thể thay bằng rgb(64, 150, 238)
}

7. Outline (tương tự lệnh border)
- ví dụ bên dưới là tạo đương viền cho ảnh

img {
outline-width: 5px;
outline-style:solid;
outline-color: #000000;
}

- đơn giản có thể viết

img {
border: outline: 5px solid #000000;
}


8. Lệnh màu :
- có thể sử dụng 1 trong các cách dưới đều được

#yourtab {
color: #FFFFFF;
}
#yourtab {
color: #FFF;
}
#yourtab {
color: #fff;
}
#yourtab {
color: rgb(255, 255, 255);
}


9. dùng dấu "," để gộp chung các class khi có cùng thuộc tính, ví dụ như bên dưới:

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
font-family:Helvetica, Verdana, sans-serif;
}


10. Cross browser transparency
- thiết lập cho từng trình duyệt

#yourtab {
filter:alpha(opacity=50); // trình duyệt IE
-moz-opacity:0.5; // trình duyệt mozilla
-khtml-opacity: 0.5; // trình duyệt Safari
opacity: 0.5; // hầu hết các trình duyệt, nhưng IE thì không.
}


11. First-child selectors
- ví dụ bên dưới tạo màu chữ riêng cho lớp đầu tiên của footer (nằm trong thẻ <em>)(lệnh này mình không rành lắm)

.footer em:first-child {
color:#ccc;
}


12. First-letter (kí tự đầu tiên)

p:first-letter{
color:#ff0000;
font-size:60px;
}

- ví dụ ta có code sau :

<p>This is an example usage of the first-letter property</p>

- kết quả :13. First-line
- thiết lập thuộn tính cho dòng đầu tiên

#p:first-line {
color:#ff0000;
font-weight:bold;
}

- ví dụ: ta có code

<p>This is an example usage of the first-line property. This is an example usage of the first-line property.</p>

- kết quả :

This is an example usage of the first-line property. This is an example usage of the first-line property.


14. Độ cao tối thiểu

#your_div {
min-height:200px;
}

- code trên không hỗ trợ cho IE, để hiển thị trên IE, bạn tham khảo code bên dưới:

#your_div{
min-height:200px;
height:auto !important;
height:200px;
}


15. Thuộc tính clip (hiển thị một phần)
- ví dụ ta có code bên dưới:
img {
clip:rect(50px 218px 155px 82px);
}


với code này, ảnh sẽ được clip phía trên 50px, bottom là 218px (tính từ trên xuống), right là 155px (tính từ trái qua), left là 82px (cũng tính từ trái qua). xem ví dụ bên dưới để rõ:
hình gốc:

hình miêu tả việc clip


☼ Bên dưới là 3 lệnh code CSS3 (lưu ý. CSS3 chỉ hỗ trợ trên Firefox, safariand, và Chrome)

16. Bo góc:

.rounded_corner {
-moz-border-radius:10px;
-webkit-border-radius:10px;
width:400px;
height:100px;
background-color:#000;
}

ảnh minh họa:


17. Drop shadow (tạo bóng đổ)

.your_shadow {
width:400px;
height:200px;
background-color:#000;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px #ccc;
}

ảnh minh họa:


18. Resize

.resize{
min-width:200px;
min-height:200px;
max-width:500px;
max-height:400px;
resize:both;
background-color:#ccc;
border:2px solid #666;
overflow:auto;
}


-----Làm Mật Khẩu Cho Web------
CODE
<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="author" content="TEAM ViRiLiTY">

<title>Dang nhap bang Javascript</title>
<script type="text/javascript">
function login()
{
//day la lenh dung de lay du lieu tu 2 form nhap user va password
//gan 2 gia tri do cho 2 bien user,password
user=document.dulieu.ten.value;
password=document.dulieu.matkhau.value;
//kiem tra neu dung thi cho chay trang web can vao
if(user=="admin" && password=="admin")
{
//day la ham chuyen den trang web can xem
window.location="http://www.diendantinhoc.com";
}
else
{
//neu ko dung thi bao ko thanh cong
alert("that bai");

}
return false;
}
</script>
</head>

<body>
<form onsubmit="return login();" method="POST" enctype="text/plain" name="dulieu">
<p>
<label>User :</label><input type="text" name="ten" /></p>
<p>
<label>Password :</label><input type="password" name="matkhau" /></p>
<input type="submit" value="Login" name="Login" />
</form>


</body>
</html>


--------Làm Dòng Chữ Chạy------
CODE
"<td height="29" valign="middle" bgcolor="#CCFFCC" width="967"><div align="center" class="style1">
<marquee direction="left" scrolldelay="100" style="color: #0000FF; border-style: double; border-width: 3px; padding-top: 0; background-color: #00FFFF" width="961" height="18" scrollamount="8">NƠI BẠN NHẬP NỘI DUNG VÀO</marquee>
</div></td>
</tr>
</table>


---------Hiệu Ứng Tuyết Rơi---------
CODE
<embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://files.myopera.com/lequangvan2005/files/snowsnow2.swf" wmode="transparent" style="position: absolute; left: 416; top: 0; width: 585px; height: 472px; text-align: justify" id="Tuyet Roi2" align="absmiddle">

1 . Không Cho Click Chuột Phải ...

Trích:
<SCRIPT language=JavaScript1.1>
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' &&
(e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&
(event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</SCRIPT>

2 . CODE Làm Thanh Tiêu Đề Web Chạy Trên Task Manager Khi Đóng Mở Web ..

Trích:
<script language=javascript >

tiêu đề_tmp1=document.tiêu đề
if (tiêu đề_tmp1.indexOf(">>")!=-1){
tiêu đề_tmp2=tiêu đề_tmp1.split(">>");
tiêu đề_last="*~*"+tiêu đề_tmp2[1];
tiêu đề_last=tiêu đề_last + "*~*" + tiêu đề_tmp2[2];
}else{

if (tiêu đề_tmp1.indexOf("*~*")!=-1){
tiêu đề_tmp2=tiêu đề_tmp1.split("*~*");
tiêu đề_last="*~*"+tiêu đề_tmp2[1];
if (tiêu đề_last=="*~*"){tiêu đề_last="*~*"};
if (tiêu đề_last=="*~*"){tiêu đề_last="*~*"};
}
else { tiêu đề_last=" www.mait.vn (http://www.mait.vn)"}
}


tiêu đề_new=""+tiêu đề_last+""
step=0

function flash_tiêu đề()
{
step++
if (step==Cool {step=1}
if (step==1) {document.tiêu đề='[----*'+tiêu đề_new+'*----]'}
if (step==2) {document.tiêu đề='[---*-'+tiêu đề_new+'-*---]'}
if (step==3) {document.tiêu đề='[--*--'+tiêu đề_new+'--*--]'}
if (step==4) {document.tiêu đề='[-*---'+tiêu đề_new+'---*-]'}
if (step==5) {document.tiêu đề='[--*--'+tiêu đề_new+'--*--]'}
if (step==6) {document.tiêu đề='[---*-'+tiêu đề_new+'-*---]'}
if (step==7) {document.tiêu đề='[----*'+tiêu đề_new+'*----]'}
setTimeout("flash_tiêu đề()",180);
}
flash_tiêu đề()

</script>

3 . CODE Chống Click Chuột Phải ... Và Làm "Giật Giật Web Nếu Người Xem Cứ Cố ý Click Right ...

Trích:
<SCRIPT language=JavaScript>
document.onmousedown=click
var times=0
var times2=10
function click() {
if ((event.button==2) || (event.button==3)) {
if (times>=1) { earthquake() }
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
times++ } }
function earthquake() {
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
alert("Giat Nhu Fiml Nha??!")
tremmors()
}
function tremmors() {
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(11, 11)
window.moveTo(12, 12)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
tremmors()
}
</SCRIPT>

4 . CODE Làm Con Chuột Có Mấy Cái Vòng Chạy Chạy Xung Quanh ...

Trích:
<script language="JavaScript">
<!-- Mouse Attack by Kurt Grigg - http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript (http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript)

var num=10;//Number of dots!
var vel=20;//Speed!
var col=new Array('#0080ff','#ffffff','#0000ff','#44ccff');//Dot colours, min 2!
var stopafter=60; //Stop and clear after x giây!
//Nothing needs altering past here....................
var MAy=0;
var MAx=0;
var py=0;
var px=0;
var angle=0;
var distance=0;
var rep;
var ry=0;
var rx=0;
var tmr=null;
var n4=(document.layers);
var n6=(document.getElementById&&!document.all);
var ie=(document.all);
var o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;
var _d=(n4||ie)?'document.':'document.getElementById(" ';
var _a=(n4||n6)?'':'all.';
var _r=(n6)?'")':'';
var _s=(n4)?'':'.style';
var v=(n4)?"show":"visible";
var put=false;
stopafter*=1000;
if (n4||n6){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function mouse1(e){
if (put) return false;
MAy = e.pageY-window.pageYOffset;
MAx = e.pageX;
}
if (n4) window.onMouseMove=mouse1;
else document.onmousemove=mouse1;
}
if (ie||o6){
function mouse2(){
if (put) return false;
MAy = (ie)?event.clientY:event.clientY-window.pageYOffset;
MAx = event.clientX;
}
document.onmousemove=mouse2;
}
if (n4){
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<layer name=dots'+inc+' top=0 left=0 width='+inc/3+' height='+inc/3+' bgcolor=#ffffff></layer>');
}
else{
if (ie&&!o6){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
}
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<div id="dots'+inc+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ inc/3+';height:'+inc/3+';Trở lạiground:#ffffff;font-size:1">.</div>');
if (ie&&!o6) document.write("</div></div>");
}
function pos(){
h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeig ht-20;
w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth-20;
ry=Math.round(Math.random()*h);
rx=Math.round(Math.random()*w);
rep=Math.round(Math.random()*3);
if (rep == 3)ry=0;
if (rep == 2)ry=h;
if (rep == 1)rx=0;
if (rep == 0)rx=w;
py=ry;
px=rx;
}
pos();
function followleader(){
sy=(!ie)?window.pageYOffset:0;
sx=(!ie)?window.pageXOffset:0;
if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
for (inc=0; inc < num; inc++){
randomcol=col[Math.floor(Math.random()*col.length)];
temp1=eval(_d+_a+"dots"+inc+_r+_s);
temp1.visibility=v;
if (inc < num-1){
temp2=eval(_d+_a+"dots"+(inc+1)+_r+_s);
temp1.top=temp2.top;
temp1.left=temp2.left
}
else{
temp1.top=py+sy;
temp1.left=px;
}
if (n4)temp1.bgColor=randomcol;
else temp1.Trở lạiground=randomcol;
}
}
function bomb(){
ay=MAy-py;
ax=MAx-px;
angle=Math.round(Math.atan2(ay,ax)*180/Math.PI);
if (angle < 0) angle += 360;
MAdy=py-MAy;
MAdx=px-MAx;
distance=Math.floor(Math.sqrt(MAdx*MAdx+MAdy*MAdy) );
go_y = Math.round(vel*Math.sin(angle*Math.PI/180));
go_x = Math.round(vel*Math.cos(angle*Math.PI/180));
py+=go_y;
px+=go_x;
if (distance < vel) pos();
followleader();
tmr=setTimeout("bomb()",20);
}
bomb();
function dsbl(){
v=(n4)?"hide":"hidden";
put=true;
MAx=0;
MAy=0;
setTimeout('clearTimeout(tmr)',stopafter+100);
}
setTimeout('dsbl()',stopafter);
//-->
</script>
(manguon.com

code đồng hồ tính giây
<script language="JavaScript">
<!--
// set initial values
var timerRunning = false
var timerID = null
// create instance of Date object representing current time
var initial = new Date()
// start timer

function st() {

// ask the user if to reset the timer ;
if (confirm("Would you like to reset the timer?"))
// set global variable to new time
{initial = new Date();} else {return}

// set the button's label to "stop"
document.forms[0].general.value = "stop" ;
// assign the stop function reference to the button's onClick event handler
document.forms[0].general.onclick = stop ;

// assign milliseconds since 1970 to global variable
startTime = initial.getTime() ;
// make sure the timer is stopped
stopTimer() ;
// run and display timer
showTimer();
}

// set button to initial settings

function stop() {
// set the button's label to "start"
document.forms[0].general.value = "start" ;
// assign the start function reference to the button's onClick event handler
document.forms[0].general.onclick = st;
// stop timer
stopTimer();
}
// stop timer

function stopTimer() {
// if the timer is currently running
if (timerRunning) {
// clear the current timeout (stop the timer)
clearTimeout(timerID) ;}
// assign false to global variable because timer is not running
timerRunning = false
}

function showTimer() {
// create instance of Date representing current timer
var current = new Date() ;
// assign milliseconds since 1970 to local variable
var curTime = current.getTime() ;
// assign difference in milliseconds since timer was cleared
var dif = curTime - startTime ;
// assign difference in seconds to local variable
var result = dif / 1000 ;
// is result is not positive
if (result < 1) {
// attach an initial "0" to beginning
result = "0" + result ;}
// convert result to string
result = result.toString() ;
// if result is integer
if (result.indexOf(".") == -1) {
// attach ".00" to end
result += ".00" ;}
// is result contains only one digit after decimal point
if (result.length - result.indexOf(".") <= 2) {
// add a second digit after point
result += "0" ;}
// place result in text field
document.forms[0].display.value = result ;
// call function recursively immediately (must use setTimeout to avoid overflow)
timerID = setTimeout("showTimer()", 0);
// timer is currently running
timerRunning = true;
}
// -->
</script>
</head>
<body>
<center><h1>A Stopwatch</h1></center>
<p><center>
<form>
<input type="text" name="display" value="" onfocus="this.blur()">
<input type="button" name="general" value="start" onclick="st()">
</form></center>


Code chống DDOS
<?php

//echo "<pre>";
//print_r($_SERVER);

if (!isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
{
// print error message
die( "
<html>
<head>
<title>[C.S.C.D] Clan ¹¹³</title>
</head>
<body style='background-color:black;color:white'>
<center><br/><br/><br/><br/><br/>
CLICK HERE PLEASE<br/>
<a style='color:yellow' href='{$_SERVER['REQUEST_URI']}'>http://{$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}</a>
</center>
</body>
</html>
");
}


?>


code thông tin chi tiết trình duyệt
<center><h1>Browser Information</h1></center>
<script language="JavaScript">
document.write('<STRONG><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">The application name of the browser is: </FONT></STRONG><CODE>' + navigator.appName + '</CODE><BR>');
document.write('<STRONG><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">The version of the browser is: </FONT></STRONG><CODE>' + navigator.appVersion + '</CODE><BR>');
document.write('<STRONG><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">The user agent of the browser is: </FONT></STRONG><CODE>' + navigator.userAgent + '</CODE>\n<P>');
if (navigator.plugins) {
document.write('<STRONG><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">The following Netscape plugins are installed in this browser:</FONT></STRONG><BR>');
for (var i=0; i < navigator.plugins.length; i++) {
document.write('&gt; <CODE>' + navigator.plugins[i].name + '</CODE><BR>');
}
}
else {
document.write('<STRONG><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">If you were using Netscape 3.0 or later, you would see a list of installed plugins here.</FONT></STRONG>\n<P>')
}
</script>


Code Mở Pop-up Dành Cho web Cực Hay
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function popupWin() {
text = "<html>\n<head>\n<title>Pop Window</title>\n<body>\n";
text += "<center>\n<br>";
text += "<a href='LINK' target='_blank'><h2>hoanglamcm</h2></a>";
text += "</center>\n</body>\n</html>\n";
setTimeout('windowProp(text)', 3000); // delay 3 seconds before opening
}
function windowProp(text) {
newWindow = window.open('','newWin','width=300,height=100');
newWindow.document.write(text);
setTimeout('closeWin(newWindow)', 10000); // delay 5 seconds before closing
}
function closeWin(newWindow) {
newWindow.close(); // close small window and depart
}
// End -->
</script>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
popupWin();
</script>


Code Calendar đẹp
1. Put the code into the BODY of your HTML document -->
<!-- STEP ONE: Copy this code into the HEAD your HTML document -->
<html>

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
</head>

<body>

<center>
<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
monthnames = new Array(
"January",
"Februrary",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"Decemeber");
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;
monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;
todayDate=new Date();
thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0)
&& !(thisyear % 100 == 0))
||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=2 bgcolor=white ");
document.write("bordercolor=black><font color=black>");
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>"
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear
+ "</strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");
document.write("<td align=center>Su</td>");
document.write("<td align=center>M</td>");
document.write("<td align=center>Tu</td>");
document.write("<td align=center>W</td>");
document.write("<td align=center>Th</td>");
document.write("<td align=center>F</td>");
document.write("<td align=center>Sa</td>");
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
for (b = startspaces;b<7;b++) {
linktrue=false;
document.write("<td>");
for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
if (linkdays[c] != null) {
if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
document.write("<a href="" + linkdays[c][2] + "">");
linktrue=true;
}
}
}
if (count==thisdate) {
document.write("<font color='FF0000'><strong>");
}
if (count <= monthdays[thismonth]) {
document.write(count);
}
else {
document.write(" ");
}
if (count==thisdate) {
document.write("</strong></font>");
}
if (linktrue)
document.write("</a>");
document.write("</td>");
count++;
}
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
startspaces=0;
}
document.write("</table></p>");
// End -->
</script>
</center>
<!-- Script Size: 2.98 KB -->

</body>

</html>

<!-- END CODE-->

<font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.javascriptfreecode.com/"><span style="font-size: 8pt; text-decoration: none">JavaScript Free Code</span></a></font>


Code ngày tháng
Các bạn nhớ là phải để nó nằm trong thẻ
<BODY></BODY>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
var now = new Date();
var days = new Array('Chủ nhật','Thứ hai','Thứ ba','Thứ tư','Thứ năm','Thứ sáu','Thứ bảy');
var months = new Array('tháng 01','tháng 02','tháng 03','tháng 04','tháng 05','tháng 06','tháng 07','tháng 08','tháng 09','tháng 10','tháng 11','tháng 12');
var date = ((now.getDate()<10) ? "0" : "")+ now.getDate();
function y2k(number){return (number < 1000) ? number + 1900 : number;}
mod = ""
mod += days[now.getDay()] + ", ngày " + date + " "
mod += months[now.getMonth()] + " năm " + (y2k(now.getYear()))
document.write(mod)
</SCRIPT>


Code chọn màu cho web
<center><h1>Changing Background Colours</h1>
<form>
<input type="text" name="color" size=18>
<select name=pco onChange="document.bgColor=(this.form.pco.value)">
<option value=aliceblue>aliceblue</option>
<option value=antiquewhite>antiquewhite</option>
<option value=aqua>aqua</option>
<option value=aquamarine>aquamarine</option>
<option value=azure>azure</option>
<option value=beige>beige</option>
<option value=bisque>bisque</option>
<option value=black>black</option>
<option value=blanchedalmond>blanchedalmond</option>
<option value=blue>blue</option>
<option value=blueviolet>blueviolet</option>
<option value=brown>brown</option>
<option value=burlywood>burlywood</option>
<option value=cadetblue>cadetblue</option>
<option value=chartreuse>chartreuse</option>
<option value=chocolate>chocolate</option>
<option value=coral>coral</option>
<option value=cornflowerblue>cornflowerblue</option>
<option value=cornsilk>cornsilk</option>
<option value=crimson>crimson</option>
<option value=cyan>cyan</option>
<option value=darkblue>darkblue</option>
<option value=darkcyan>darkcyan</option>
<option value=darkgoldenrod>darkgoldenrod</option>
<option value=darkgray>darkgray</option>
<option value=darkgreen>darkgreen</option>
<option value=darkkhaki>darkkhaki</option>
<option value=darkmagenta>darkmagenta</option>
<option value=darkolivegreen>darkolivegreen</option>
<option value=darkorange>darkorange</option>
<option value=darkorchid>darkorchid</option>
<option value=darkred>darkred</option>
<option value=darksalmon>darksalmon</option>
<option value=darkseagreen>darkseagreen</option>
<option value=darkslateblue>darkslateblue</option>
<option value=darkslategray>darkslategray</option>
<option value=darkturquoise>darkturquoise</option>
<option value=darkviolet>darkviolet</option>
<option value=deeppink>deeppink</option>
<option value=deepskyblue>deepskyblue</option>
<option value=dimgray>dimgray</option>
<option value=dodgerblue>dodgerblue</option>
<option value=firebrick>firebrick</option>
<option value=floralwhite>floralwhite</option>
<option value=forestgreen>forestgreen</option>
<option value=fuchsia>fuchsia</option>
<option value=gainsboro>gainsboro</option>
<option value=ghostwhite>ghostwhite</option>
<option value=gold>gold</option>
<option value=goldenrod>goldenrod</option>
<option value=gray>gray</option>
<option value=green>green</option>
<option value=greenyellow>greenyellow</option>
<option value=honeydew>honeydew</option>
<option value=hotpink>hotpink</option>
<option value=indianred>indianred</option>
<option value=indigo>indigo</option>
<option value=ivory>ivory</option>
<option value=khaki>khaki</option>
<option value=lavender>lavender</option>
<option value=lavenderblush>lavenderblush</option>
<option value=lawngreen>lawngreen</option>
<option value=lemonchiffon>lemonchiffon</option>
<option value=lightblue>lightblue</option>
<option value=lightcoral>lightcoral</option>
<option value=lightcyan>lightcyan</option>
<option value=lightgoldenrodyellow>lightgoldenrodyellow</option>
<option value=lightgreen>lightgreen</option>
<option value=lightgrey>lightgrey</option>
<option value=lightpink>lightpink</option>
<option value=lightsalmon>lightsalmon</option>
<option value=lightseagreen>lightseagreen</option>
<option value=lightskyblue>lightskyblue</option>
<option value=lightslategray>lightslategray</option>
<option value=lightsteelblue>lightsteelblue</option>
<option value=lightyellow>lightyellow</option>
<option value=lime>lime</option>
<option value=limegreen>limegreen</option>
<option value=linen>linen</option>
<option value=magenta>magenta</option>
<option value=maroon>maroon</option>
<option value=mediumaquamarine>mediumaquamarine</option>
<option value=mediumblue>mediumblue</option>
<option value=mediumorchid>mediumorchid</option>
<option value=mediumpurple>mediumpurple</option>
<option value=mediumseagreen>mediumseagreen</option>
<option value=mediumslateblue>mediumslateblue</option>
<option value=mediumspringgreen>mediumspringgreen</option>
<option value=mediumturquoise>mediumturquoise</option>
<option value=mediumvioletred>mediumvioletred</option>
<option value=midnightblue>midnightblue</option>
<option value=mintcream>mintcream</option>
<option value=mistyrose>mistyrose</option>
<option value=moccasin>moccasin</option>
<option value=navajowhite>navajowhite</option>
<option value=navy>navy</option>
<option value=oldlace>oldlace</option>
<option value=olive>olive</option>
<option value=olivedrab>olivedrab</option>
<option value=orange>orange</option>
<option value=orangered>orangered</option>
<option value=orchid>orchid</option>
<option value=palegoldenrod>palegoldenrod</option>
<option value=palegreen>palegreen</option>
<option value=paleturquoise>paleturquoise</option>
<option value=palevioletred>palevioletred</option>
<option value=papayawhip>papayawhip</option>
<option value=peachpuff>peachpuff</option>
<option value=peru>peru</option>
<option value=pink>pink</option>
<option value=plum>plum</option>
<option value=powderblue>powderblue</option>
<option value=purple>purple</option>
<option value=red>red</option>
<option value=rosybrown>rosybrown</option>
<option value=royalblue>royalblue</option>
<option value=saddlebrown>saddlebrown</option>
<option value=salmon>salmon</option>
<option value=sandybrown>sandybrown</option>
<option value=seagreen>seagreen</option>
<option value=seashell>seashell</option>
<option value=sienna>sienna</option>
<option value=silver>silver</option>
<option value=skyblue>skyblue</option>
<option value=slateblue>slateblue</option>
<option value=slategray>slategray</option>
<option value=snow>snow</option>
<option value=springgreen>springgreen</option>
<option value=steelblue>steelblue</option>
<option value=tan>tan</option>
<option value=teal>teal</option>
<option value=thistle>thistle</option>
<option value=tomato>tomato</option>
<option value=turquoise>turquoise</option>
<option value=violet>violet</option>
<option value=wheat>wheat</option>
<option value=white>white</option>
<option value=whitesmoke>whitesmoke</option>
<option value=yellow>yellow</option>
<option value=yellowgreen>yellowgreen</option>
</select>
<input type="button" value="Colour" onclick="document.bgColor=(this.form.color.value)" >
<input type="reset" name="cancel" value="Reset">
</form></center>
<center><table border=2 cellpadding=5 cellspacing=3 width="90%">
<tr><td>
<font size="-1" color=navy>
aliceblue<br>
antiquewhite<br>
aqua<br>
aquamarine<br>
azure<br>
beige<br>
bisque<br>
black<br>
blanchedalmond<br>
blue<br>
blueviolet<br>
brown<br>
burlywood<br>
cadetblue<br>
chartreuse<br>
chocolate<br>
coral<br>
cornflowerblue<br>
cornsilk<br>
crimson<br>
cyan<br>
darkblue<br>
darkcyan<br>
darkgoldenrod<br>
darkgray<br>
darkgreen<br>
darkkhaki<br>
darkmagenta<br>
darkolivegreen<br>
darkorange<br>
darkorchid<br>
darkred<br>
darksalmon<br>
darkseagreen<br>
darkslateblue<br>
darkslategray<br>
darkturquoise<br>
darkviolet<br>
deeppink<br>
deepskyblue<br>
dimgray<br>
dodgerblue<br>
firebrick<br>
floralwhite<br>
forestgreen<br>
fuchsia<br>
</font>
</td>
<td>
<font size="-1" color=navy>
gainsboro<br>
ghostwhite<br>
gold<br>
goldenrod<br>
gray<br>
green<br>
greenyellow<br>
honeydew<br>
hotpink<br>
indianred<br>
indigo<br>
ivory<br>
khaki<br>
lavender<br>
lavenderblush<br>
lawngreen<br>
lemonchiffon<br>
lightblue<br>
lightcoral<br>
lightcyan<br>
lightgoldenrodyellow<br>
lightgreen<br>
lightgrey<br>
lightpink<br>
lightsalmon<br>
lightseagreen<br>
lightskyblue<br>
lightslategray<br>
lightsteelblue<br>
lightyellow<br>
lime<br>
limegreen<br>
linen<br>
magenta<br>
maroon<br>
mediumaquamarine<br>
mediumblue<br>
mediumorchid<br>
mediumpurple<br>
mediumseagreen<br>
mediumslateblue<br>
mediumspringgreen<br>
mediumturquoise<br>
mediumvioletred<br>
midnightblue<br>
mintcream<br>
mistyrose<br>
</font>
</td>
<td>
<font size="-1" color=navy>
moccasin<br>
navajowhite<br>
navy<br>
oldlace<br>
olive<br>
olivedrab<br>
orange<br>
orangered<br>
orchid<br>
palegoldenrod<br>
palegreen<br>
paleturquoise<br>
palevioletred<br>
papayawhip<br>
peachpuff<br>
peru<br>
pink<br>
plum<br>
powderblue<br>
purple<br>
red<br>
rosybrown<br>
royalblue<br>
saddlebrown<br>
salmon<br>
sandybrown<br>
seagreen<br>
seashell<br>
sienna<br>
silver<br>
skyblue<br>
slateblue<br>
slategray<br>
snow<br>
springgreen<br>
steelblue<br>
tan<br>
teal<br>
thistle<br>
tomato<br>
turquoise<br>
violet<br>
wheat<br>
white<br>
whitesmoke<br>
yellow<br>
yellowgreen<br>
</font>
</td></tr></table></center>
Chữ ẩn hiện và thay đổi chữ
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
<!-- ThangBomBH, thangbombh@thangbombh.zzn.com. -->

<!-- Begin
// add as many or as few messages as you would like
var msg=new Array()
msg[0]="<CENTER>Chao mung cac ban den voi ThangBomBH Homepages ...!</CENTER>";
msg[1]="<CENTER>...Chuc cac ban luon thanh dat va vui ve.</CENTER>";
msg[2]="<CENTER>Just type in "<A href='http://thangbombh.sg.st/'>Thangbombh.sg.st</A>"</CENTER>";
msg[3]="<CENTER>Cam on cac ban da ghe tham !</CENTER>";

// set your first set of colors. Use as many or as few as you wish.
var colors1=new Array("ffffff", "eeeeff", "ddddff", "ccccff", "bbbbff", "aaaaff", "9999ff",
"8888ff", "7777ff", "6666ff", "5555ff", "4444ff", "3333ff","2222ff", "1111ff", "0000ff")

//set your second set of colors
// *** must have exactly the same number of colors as the array above ***
var colors2=new Array("ffffff", "ffeeee", "ffdddd", "ffcccc", "ffbbbb", "ffaaaa", "ff9999",
"ff8888", "ff7777", "ff6666", "ff5555", "ff4444", "ff3333", "ff2222", "ff1111", "ff0000")

//set the height of the display in pixels
high=60;

//set the width of the display in pixels
wide=350;

//set the pixel coordinates for the upper left hand corner of the display
Xpos=220;
Ypos=180;

// move the display away from the edges of the background
pad=15;

// set the background color of the display
bgcol="ffffff";

//add a background image if you want.
// *** for no image, just leave empty quotes (ex. cellbg=""; ) ***
cellbg="faderbg.jpg";

// set the font
fntFam="verdana,helvetica,arial";
fntSize=14;

// set how how many seconds you want the message to stay remain at totality.
pause=2.5;


// Do not edit these values below!!!

icolor=0;
mcolor=1;
imsg=0;
spWidth=wide-(2*pad);
totality=false;
glowing=true;
var theMsg="";
var cellcontent="";
pause=pause*1000;
if(cellbg.length>4){cellbg=" background="+cellbg}
else{cellbg="";}

function doPause(){
totality=false; t=setTimeout("changecolor()",pause);
}
function initiate(){
getContentColor();
getMsg();
getCellContent();
if(document.all){
msgbg.innerHTML=cellcontent;
msgfade.innerHTML=theMsg;
msgbg.style.posLeft=Xpos;
msgbg.style.posTop=Ypos;
msgfade.style.posLeft=Xpos+pad;
msgfade.style.posTop=Ypos+pad;
t=setTimeout("changecolor()",50);}
if(document.layers){
document.msgbg.document.write(cellcontent);
document.msgbg.document.close();
document.msgfade.document.write(theMsg);
document.msgfade.document.close();
document.msgbg.left=Xpos;
document.msgbg.top=Ypos;
document.msgfade.left=Xpos+pad;
document.msgfade.top=Ypos+pad;
t=setTimeout("changecolor()",100);}
}
function changecolor(){
if(totality==true){doPause();}
else{
getMsg();
getContentColor();
if(document.all){
msgfade.innerHTML=theMsg;
t=setTimeout("changecolor()",50);}
if(document.layers){
document.msgfade.document.write(theMsg);
document.msgfade.document.close();
t=setTimeout("changecolor()",70);}
}
}
function getFadeColor(){
icolor=icolor-1;
if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
r];}
else{contentcolor=colors2[icolor];}
}
function getGlowColor(){
icolor=icolor+1;
if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
r];}
else{contentcolor=colors2[icolor];}
}
function changemsg(){
if(imsg==msg.length-1){imsg=0; mcolor=1;}
else if(imsg != msg.lenght-1 && mcolor==1){imsg=imsg+1; mcolor=0;}
else{imsg=imsg+1; mcolor=1;}
}
function getContentColor(){
if(icolor==colors1.length-1 && glowing==true){
getFadeColor(); glowing=false; totality=true;}
else if(icolor < colors1.length && glowing==true){
getGlowColor();}
else if(icolor < 1 && glowing==false){changemsg(); getGlowColor(); glowing=true;}
else{getFadeColor();}
}
function getMsg() {
theMsg="<span style='font-size:"+fntSize+"pt; font-family:"+fntFam+"; width:"+spWidth+";'>"
theMsg+="<B><font color="+contentcolor+">"+msg[imsg]+"</font></B> "
theMsg+="</span>"
}
function getCellContent(){
cellcontent="<TABLE height="+high+
" width="+wide+" bgcolor="+bgcol+" cellpadding=0 cellspacing=0><TR><TD"+cellbg+"> </TD></TR></TABLE>"}
// End -->
</script>

</HEAD>

<!-- STEP TWO: Insert the onLoad event handler into your BODY tag -->

<BODY onLoad="initiate()">

<!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document -->

<DIV id=msgbg style="position: absolute;"></DIV>
<DIV id=msgfade style="position: absolute;"></DIV>
<!-- Script Size: 5.17 KB -->
Link đổi màu tự động
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
function initArray() {
for (var i = 0; i < initArray.arguments.length; i++) {
this[i] = initArray.arguments[i];
}
this.length = initArray.arguments.length;
}
var colors = new initArray(
"red",
"blue",
"green",
"purple",
"black",
"tan",
"red");
delay = .5; // seconds
link = 0;
vlink = 2;
function linkDance() {
link = (link+1)%colors.length;
vlink = (vlink+1)%colors.length;
document.linkColor = colors[link];
document.vlinkColor = colors[vlink];
setTimeout("linkDance()",delay*1000);
}
linkDance();
// End -->
</script>
<p><a href="http://thangbombh.sg.st">Welcome to ThangBomBh Homepages !</a></p>

<!-- Be sure to include some links in your HTML page! -->

<!-- Script Size: 0.98 KB -->

Chữ vòng quanh theo con trỏ
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
if (document.all) {
//Things you can alter
yourLogo = "Welcome to ThangBomBH Homepages !"; //Not less than 2 letters!
logoFont = "Arial";
logoColor = "000000";
//Nothing needs altering below!
yourLogo = yourLogo.split('');
L = yourLogo.length;
TrigSplit = 360 / L;
Sz = new Array()
logoWidth = 100;
logoHeight = -30;
ypos = 0;
xpos = 0;
step = 0.03;
currStep = 0;
document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < L; i++) {
document.write('<div id="ie" style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
'
+'width:10px;height:10px;font-family:'+logoFont+';font-size:12px;'
+'color:'+logoColor+';text-align:center">'+yourLogo[i]+'</div>');
}
document.write('</div></div>');
function Mouse() {
ypos = event.y;
xpos = event.x - 5;
}
document.onmousemove=Mouse;
function animateLogo() {
outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
for (i = 0; i < L; i++) {
ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos;
if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5;
ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7;
}
currStep -= step;
setTimeout('animateLogo()', 20);
}
window.onload = animateLogo;
}
// End -->
</script>
<!-- Script Size: 1.93 KB -->
Banner tự động chạy
Code:
<html>
<head>
<LINK href="zing_banner.css"
type=text/css rel=stylesheet>
<SCRIPT src="zing_trangchu/anh_thu.js" type=text/javascript></SCRIPT>
<style>
<!--
img { border:0 }
-->
</style>
</head>
<BODY background="http://www.vn-zoom.com/images/bg_hoa.gif">
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<center>

<table border=0 width=780 cellspacing=0 cellpadding=0 >
<tr><td align=center>
<SCRIPT type=text/javascript>
<!--
var focus_width=780;
var focus_height=260;
var text_height=0;
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
<!--
var xsImgs = new Array("banner.jpg","banner1.jpg","banner2.jpg","ba nner3.jpg","banner4.jpg","banner5.jpg","banner6.jp g","banner7.jpg","banner8.jpg");
var xsImgLinks = new Array("http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/");
var xsImgTexts = new Array(" "," "," ");
var xsImgSize = new Array(focus_width, focus_height);
//-->
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript src="http://www.vn-zoom.com/images/banner.js" type=text/javascript></SCRIPT>

</td></tr></table>
</center>
</body>
</html>
ghi chú:
1 các bạn nên thay đổi các size chiều cao x chiều rộng nếu có thể tùy ý các bạn

TITLE Chạy .....
Code:
<script language=JavaScript>
var txt=" ..:: WelCome To Website | wWw.KyNiemB2.Top1.Vn | Mang Giai Tri Online -> 12B2 THPT EaH'Leo - Daklak - Design : HoangVu Entertainment©️ -";
var expert=200;
// speed of roll
var refresh=null;
function marquee_title(){
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.lenghth)+txt.charAt(0);
refresh=setTimeout("marquee_title()",expert);
}
marquee_title();
</script>
Code tao trang web nghe nhạc
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="280" height="68" filename="Link.mp3" src="Nguoi den sau - HKT [NCT 1717176677].mp3" showcontrols="1" autostart="1"><br><a href="Link.mp3">Download
nếu làm được thì thank nhé

mr.dump
PRO WORKER
PRO WORKER

Nam
Tổng số bài gửi : 15
điểm điểm : 36

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Co cai Code thiet ke web tang moi nguoi!

Bài gửi by MasterPro-Huy on Wed 29 Dec 2010, 6:05 pm

Bo' tay
Chang? de? lam` gi` ca? bounce

-----------~~๑۩۞۩๑~~ HỌC ONLINE ~~๑۩۞۩๑~~---------------
PRO TIN 9

MasterPro-Huy
avatar
MasterPro-Huy
PRO TIN
PRO TIN

Nam
Tổng số bài gửi : 88
điểm điểm : 163
Birthday : 17/07/1996
Đến từ : 9C
Job/hobbies : Hoc sinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Co cai Code thiet ke web tang moi nguoi!

Bài gửi by vanchien_9b on Fri 28 Jan 2011, 9:42 pm

cau viet cai j` vay!
cha? hiu? j` ca? Question Question Question No No No No

vanchien_9b
USES
USES

Tổng số bài gửi : 62
điểm điểm : 97

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Co cai Code thiet ke web tang moi nguoi!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết