Một số nội dung ôn luyện câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp

Go down

Một số nội dung ôn luyện câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp

Bài gửi by teacher on Sun 09 Jan 2011, 9:12 am

THCS CHUA HANG II một số nội dung ôn luyện câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp
Câu 1: Nêu cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ trong Pascal?
Câu 2: Cho các câu lệnh sau:
a) if (15 mod 2) = 0 then X:= X + 1
b) if X > 5 then X:= X + 1;
Giá tri của X là bao nhiêu nếu giá trị của X trước đó là 2.
Câu 3: Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?
a) if x:= 5 then a = b;
b) if x > 4; then a:= b;
c) if x > 4 then a:=b; m:=n;
d) if x > 4 then a:=b; else m:=n;
Câu 4: Trong chương trình Turbo Pascal, tổ hợp phím Alt + F9 dùng để:
a/ Dịch chương trình. c/ Lưu chương trình.
b/ Chạy chương trình. d/ Khởi động chương trình
Câu 5: Trong chương trình Turbo Pascal từ khoá dùng để khai báo tên chương trình là:
a/ uses. b/ Begin c/ Program. d/ End
Câu 6: Khởi động Turbo Pascal bằng cách:
a) Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
b) Nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
c) Nháy đúp chuột vào tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này.
d) Cà hai cách ở hai câu a và c.
Câu 7: Trong các tên sau, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
a/ Dien tich; b/ Begin; c/ Tamthoi; d/ 5-Hoa-hong;
Câu 8: Những tên có ý nghĩa được xác định từ trước và không được phép sử dụng cho mục đích khác được gọi là:
a/ Tên có sẵn. b/ Tên riêng. c/ Từ khóa. d/ Biến.
Câu 9. Để tìm giá trị lớn nhất của 2 số a, b thì ta viết:
a) Max:=a;If b>Max then Max:=b;
b) If (a>b) then Max:=a;If (b>a) then Max:=b;
c) Max:=b;If a>Max then Max:=a;
d) Cả 3 câu đều đúng.
Câu 10. Biến a được nhận các giá trị là 0 ; -1 ; 1 ; 2,3 . Ta có thể khai báo a thuộc kiểu dữ liệu nào?
a. Integer b. Char
c. Real d. Integer và Longint
Câu 11. If ... Then ... Else là:
a. Vòng lặp xác định b. Vòng lặp không xác định
c. Câu lệnh điều kiện d. Một khai báo
Câu 12. Kiểu dữ liệu Integer có giá trị lớn nhất là
a. 32768 b. 32767
c. 2 tỉ d. -32768...+32767
Câu 13. a là biến dữ liệu kiểu số nguyên. Muốn xuất giá trị của a2 thì ta viết
a. Writeln('a*a') b. Readln(' a*a ')
c. Writeln(a*a) d. Writwln(a2)
Câu 14. IF a>8 THEN b:=3 ELSE b:=5; Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào?
a. 0 b. 5 c. 8 d. 3
Câu 15. Khi soạn thảo xong chương trình Pascal, ta muốn lưu chương trình lại thì ta nhấn phím:
a. F9 b. Ctrl + F9 c. F2 d. Ctrl + F2
Câu 16. Khi soạn thảo xong một chương trình Pascal, ta muốn kiểm tra xem có lỗi gì không thì ta nhấn phím:
a. F9 b. F3 c. F2 d. F1
Câu 17. Khi một chương trình Pascal hết lỗi, ta muốn chạy chương trình thì nhấn phím:
a. F9 b. Ctrl + F9 c. F2 d. Ctrl + F2
Câu 18. Viết biểu thức toán a3-b3 sang Pascal thì ta viết là:
a. a3-b3 b. a*a*a-b*b*b
c. a.a.a-b.b.b d. aaa-bbb
Câu 19: Để thực hiện phép tính tổng của hai số nguyên a và b ta thực hiện như sau :
a. Tong=a+b; b. Tong:=a+b;
c. Tong:a+b; d. Tong(a+b);
Câu 20: Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:
a. If < đk > then < câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>;
b. If <đk > then < câu lệnh>;
c. If <đk> then < câu lệnh 1>,<câu lệnh 2>;
d. Cả a,b,c đều sai.
Câu 21: Điền dấu x vào ô lựa chọn (1 điểm)
Nội dung Đúng Sai
a) Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal là Begin.
b) Ch_ trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.
c) Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là ngôn ngữ lập trình.
d) Cấu trúc chung của chương trình bắt buộc phải có phần khai báo.
Câu 22: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ không phải từ khóa là:
A. Uses B. Program C. End D. Computer
Câu 23: Dãy kí tự 20n10 thuộc kiểu dữ liệu
A. String B. Integer C. Real D. Char
Câu 24: Tên hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal là:
A. 16abc; B. Hinh thang; C. D15; D. Program;
Câu 25: Từ khóa để khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:
A. Const B. Var C. Real D. End
Câu 26: Để chạy một chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím
A. Ctrl+F9 B. Alt+F9 C. Shitf+F9 D. Ctrl+Shift+F9
Câu 27: Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là:
A. Begin -> Program -> End. B. Program -> End -> Begin.
C. End -> Program -> Begin. D. Program -> Begin -> End.
Câu 28: Phần nguyên trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là:
A. 16 div 5 = 1 B. 16 mod 5 = 1 C. 16 div 5 = 3 D. 16 mod 5 = 3
Câu 29: A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:
A. A:= 4.5; B. X:= ‘1234’; C. X:= 57; D. A:= ‘LamDong’;
Câu 30: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng:
A. Var hs : real; B. Var 5hs : real; C. Const hs : real; D. Var S = 24;
Câu 31. Chương trình sau cho kết quả là gi ?
Program vd;
Var a, b,: real; x,: integer ;
Begin readln(a, b);
If a>b then x:=a else x:=b;
Write(x);
End.
a. xuất ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số a, b đã nhập
b. xuất ra màn hình số lớn nhất trong 2 số a, b đã nhập
c. chương trình không thực hiện được do lỗi khai báo kiểu dữ liệu
d. đảo giá trị của 2 biến a, b cho nhau
Câu 32: Từ nào sau đây không phải từ khoá?
a) SQRT b) Begin
c) Var d) Program
Câu 33: Câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng:
a) Const n = 20; b) Const n : 20;
c) Const n := 20; d) Const n 20;
Câu 34: Tên nào sau đây là do người lập trình đặt:
a) Var b) Real
c) End d) n
Câu 35: Khai báo nào sau đây đúng:
a) Program V D; b) Program Vi_du;
c) Program VD d) Program: V_D;
Câu 36: Câu lệnh nào sau đây là câu lệnh gán?
a) x = 5 b) x: 5
c) x and 5 d) x:= x +5;
Câu 37: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?
a) Writeln(‘Nhập x = ’); b) Write(x);
c) Writeln(x); d) Readln(x);
Câu 38: Câu lệnh nào sau đây dùng để in giá trị lưu trong biến x ra màn hình?
a) Writeln(x); b) Write(x);
c) Write(x: 3); d) Cả A, B, C đều đúng
Câu 39: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
if (a+b)*(a+b) <=100 then s:=(a+b)*(a+b)
else s:= 2*a*b;
Khi nhập a = 5, b = 6 thì kết quả s bằng:
a) 121 b) 49 c) 60 d) Kết quả khác
Câu 40: Trong các biểu diễn sau đây, biểu diễn nào không phải là hằng trong Pascal:
a) 5.5 b) ‘HOA’ c) V5 d) ‘55’
Câu 41: Câu nào sau đây đúng khi nói về biến:
a) Biến là đại lượng do người lập trình đặt
b) Biến có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
c) Có một số biến có sẵn trong chương trình, không cần khai báo
d) Tên biến có độ dài tùy ý
Câu 42: Trong Pascal, muốn dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:
a) Alt + F9 b) Ctrl + F9 c) Alt + F3 d) Ctrl + S
Câu 43: Số biến có thể khai báo tối đa trong một chương trình là bao nhiêu ?
A. Chỉ một biến cho mỗi kiểu dữ liệu. B. 10 biến.
C. Chỉ hạn chế bởi dung lượng bộ nhớ. D. Không giới hạn.
Câu 44: Biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực có thể lưu các giá trị nào trong các giá trị dưới đây :
A. Một số nguyên bất kì.
B. Một số thực (có thể là số nguyên) trong phạm vi cho phép.
C. Một số thực bất kì.
D. Một dãy các chữ và số.
Câu 45: Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ trong các câu sau :
A. If x : = a + b then x : = x + 1;
B. If a > b then max = a;
C. If a > b then max : = a ; else max : = b;
D. If 5 = 6 then x : = 100;
BÀI TẬPBài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Bài 3 : Tính tam giác: NHâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) Program
Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

-----------~~๑۩۞۩๑~~ HỌC ONLINE ~~๑۩۞۩๑~~---------------
Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn
và sẽ bay cao bay xa hơn tôi ..... !!!
* thành viên câu lạc bộ học khuya*

avatar
teacher
CỐ VẤN
CỐ VẤN

Nam
Tổng số bài gửi : 352
điểm điểm : 800
Đến từ : classicfat32@gmail.com

Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/dayhocdientu/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết