câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9

Go down

câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9

Bài gửi by phamthuhien on Mon 05 Aug 2013, 6:18 pm

LỊCH SỬ LỚP 9 (phần hai)

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY


BÀI 14
VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT

CÂU HỎI

Câu 1: tại sao thực dân pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông dương ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất?
A. Chuẩn bị chiến tranh thế giới
B. bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra
C. phát triển thuộc địa.
D. chuẩn bị chiến tranh chống Nhật.

Câu 2: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành
A. Khai mỏ.
B. Giao thông vận tải. và công nghiệp nặng
C. Công nghiệp nhẹ và nông ngiệp
D. Nông nghiệp và khai mỏ.

Câu 3: Trong nông nghiệp tư bản Pháp đầu tư vốn chủ yếu trồng cây
A. lúa.
B. Chè, thuốc lá.
C. Cao su
D. Cà phê

Câu 4: Diện tích trồng cao su lên đến 120000 hécta vào năm
A. 1930.
B. 1919.
C. 1927.
D. 1922.

Câu 5: Trong khai mỏ, tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào khai thác
A. kẽm.
B. sắt.
C. than.
D. vàng.

Câu 6: thực dân Pháp thực hiện chính sách gì để chia rẽ khối đối đoàn kết dân tộc?
A. Chính sách “chia để trị”
B. lợi dụng bộ máy cường hào ở nông thôn
C. chuyên chế triệt để.
D. chính sách văn hoá nô dịch

Câu 7: Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến có tinh thần yêu nước, tham gia phong trào yêu nước?
A. địa chủ lớn
B. địa chủ nhỏ và vừa
C. địa chủ nhỏ.
D. địa chủ vừa

Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới lấn thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị gì?
A. Mọi quyền hành nằm trong tay người Pháp.
B. Nhân dân không được hưởng quyền tự do dân chủ, bị đàn áp, khủng bố.
C. Thi hành chính sách “chia để trị”. Triệt để lợi dụng bộ máy địa chủ cường hào ở nông thôn.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 9: Mục đích của các thủ đoạn chính trị là
A. đàn áp nhân dân, chia rẽ dân tộc, củng cố uy quyền và bảo vệ sự thông trị của chúng
B. Đàn áp các cuộc nổi dậy, chia đất đai, chia rẽ các tôn giáo.
C. Tiêm nhiễm các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè
D. Cả 3 ý trên.

Câu 10: Trong cuộc khai thác lần thứ hai, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những chính sách về văn hoá, giáo dục nào?
A. Chúng triệt để thi hành chính sách văn hoá nô dịch.
B. hạn chế mở trường học, chủ yếu là các trường tiểu học, các trường trung hoc chỉ mở nhỏ giọt ở các thành phố lớn.
C. Lợi dụng sách báo xuất bản công khai để tuyên truyền chính sách “khai hoá” và gieo rắc ảo tưởng hoà bình hợp tác với Pháp và tay sai
D. Cả 3 ý trên.

Câu 11: Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp có nhiều điểm không thay đổi, ngoại trừ
A. Hạn chế phát triển công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp nặng).
B. Thông qua việc đánh thuế để tăng cường vơ vét, bóc lột tiền của của nhân dân
C. ra sức cướp đoạt ruộng đât, lập đồn điền, đẩy manh công nghiiệp khai khoáng
D. Lập ngân hàng Đông dương- đại diện cho thế lực tư bản tài chính Pháp- nắm quyền điều khiển nền kinh tế.


Câu 12: Trong cuộc khai thác lần thứ hai, nguồn lợi chính của tư bản Pháp KHÔNG bao gồm nghành
A. Nông nghiệp đồn điền
B. Công nghiệp khai mỏ
C. Công nghiệp nặng
D. Công nghiệp chế biến

Câu 13: Với chính sách “chia để trị”, thực dân Pháp đã chia nước ta thành các kì
A. 2 kì: Bắc Kì- Nam Kì
B. 3 kì: Bắc Kì- Trung Kì- Nam Kì
C. 4 kì: Bắc Kì- Cao Miên- Trung Kì- Nam Kì
D. 5 kì: Bắc Kì- Cao Miên- Ai Lao- Trung Kì- Nam Kì

Câu 14: Mục đích của những thủ đoạn về chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam là:
A. Nhằm củng cố bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam
B. Nhằm khai hoá văn minh cho nhân dân Việt Nam
C. Nhằm củng cố bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam, phục vụ cho chương trình khai thác.
D. Nhằm tạo điều kiện cho việc thực thi chủ trương “Pháp-Việt đề huề”.

Câu 15: Do tác động của chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam phân hoá thành các giai cấp là:
A. Địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân
B. địa chủ phong kiến, nông dân, tư sán, tiểu tư sản, công nhân
C. nông dân, tư sản, công nhân.
D. địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản dân tộc, công nhân.

Câu 16: Lực lượng hăng hái và đông đảo nhât của cách mạng Việt Nam là:
A. Công nhân
B. Nông dân.
C. Tiểu tư sản.
D. Tư sản.

Câu 17: giai cấp có nguồn gốc từ nông dân, từng bước vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Viện Nam là:
A. công nhân.
B. địa chủ.
C. tư sản.
D. tiểu tư sản

Câu 18: Giai cấp có số lượng không đông, thế lực kinh tế yếu, bị tư sản Pháp chèn ép, một bộ phận có quyền lợi gắn chặt với đế quốc; thái độ không kiên định, dễ thoả hiệp với đế quốc khi được chúng nhượng bộ cho một số quyền lợi, đó là:
A. công nhân.
B. nông dân
C. tiểu tư sản
D. tư sản

Câu 19: trong giai cấp tiểu tư sản, một bộ phận có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng, văn hoá tiến bộ, có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lượng trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đó là:
A. công chức trong các sở của chính quyền thực dân.
B. bộ phận trí thức sinh viên, học sinh.
C. những người buôn bán nhỏ ở các thành thị.
D. những người thợ thủ công ở các thành thị.

Câu 20: Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất là:
A. giữa vô sản với tư sản.
B. giữa tư sản dân tộc với tư sản Pháp.
C. giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
D. giữa toàn thể dân tọc Việt Nam với thực dân Pháp à phong kiến tay sai

BÀI 15
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1919-1925)

CÂU HỎI

Câu 1: Phong trào “chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá” là của tầng lớp:
A. Nông dân.
B. Tiểu tư sản.
C. Tư sản dân tộc.
D. tư sản mại bản.

Câu 2: Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất cảng lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp là của giai cấp:
A. Tư sản dân tộc.
B. Tư sản Hoa Kiều
C. Tiểu tư sản.
D. tư sản mại bản.

Câu 3: Đảng Lập hiến do giai cấp nào thành lập?
A. Tiểu tư sản.
B. Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.
C. Tư sản Việt Nam.
D. Tư sản lớn ở Nam Kì

Câu 4: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh Niên do tầng lớp nào thành lập?
A. Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.
B. Tư sản dân tộc.
C. Tiểu tư sản trí thức.
D. Tư sản mại bản.

Câu 5: Tầng lớp nào đã xuất bản các tớ báo tiến bộ: Tiếng chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê,…?
A. Tiểu tư sản trí thức.
B. Công nhân.
C. Tư sản.
D. Tư sản dân tộc.

Câu 6: Tầng lớp nào đã thành lập các nhà xuất bản tiến bộ: Cường học thư xã, Nam Đồng thư xã,…?
A. Tư sản dân tộc.
B. Tiểu tư sản trí thức.
C. Tư sản và địa chủ ở Nam Kì.
D. Tư sản mại bản.

Câu 7: Phong trào cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng sau chiến tranh chịu tác động sâu sắc nhất bởi sự kiện:
A. Cách mạng tháng 10 năm 1917 ở Nga.
B. Cao trào cách mạng ở các nước châu Âu trong những năm 1918-1923.
C. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc.
D. Phong trào giải phong dân tộc dâng cao ở châu Á sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Câu 8: Sự kiện là điều liện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin vào Việt Nam là:
A. Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) được thành lập năm 1919
B. Đảng cộng sản Pháp ra đời năm 1920.
C. Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921.
D. tất cả các sự kiện trên.

Câu 9: Phong trào đấu tranh tiêu biểu của giai cấp tư sản dân tộc trong những năm 1919-1925 là:
A. “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.
B. Chống độc quyền.
C. “chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá”, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp.
D. “bất bạo động, bất hợp tác”.

Câu 10: Phong trào dân tộc dân chủ của tiểu tư sản trí thức diễn ra dưới nhiều hình thức, Ngoại trừ:
A. tổ chức bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. xuất bản những tờ báo tiến bộ, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ để tuyên truyền tư tưởng yêu nước.
C. tổ chức ám sát toàn quyền Pháp tại Quảng Châu ( Trung Quốc).
D. đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu và tổ chức đám tang Phan Châu Trinh.

Câu 11: một sự kiện được xảy ra vào thánh 6- 1924, được đánh giá là sự mở màn cho thời đại đấu tranh mới của dân tộc, như “chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”, đó là:
A. Phong trào đòi thả Phan Bội Châu và tổ chức đám tang Phan Châu Trinh.
B. tiếng bom của Phạm Hồng Thái mưu giết toàn quyền Méc- Lanh tại Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc).
C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn).
D. Phong trào “trấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá” của giai cấp tư sản.

Câu 12: Sự kiện nổi bật nhất, đánh dấu bước tiến trong phong trào đấu tranh của công nhân những năm 1919- 1925 là:
A. Công nhân Sài Gòn- Chợ Lớn thành lập Công hội đỏ (bí mật).
B. cuộc đấu tranh đòi nghỉ làm việc ngày chủ nhật có lương của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì.
C. Những cuộc bãi công của các công nhân các nhà máy dệt, rượu,… ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,…
D. cuộc bãi công của thợ máy Ba Son.

Câu 13: Người từng tham gia vụ binh biến năm 1918 trên tàu chiền Pháp ở Biển Đen, sau trở thành người đứng đầu Công hội đỏ là:
A. Phan Bội Châu
B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Tôn Đức Thắng.
D. Phạm Hồng Thái.

Câu 14: Điển mới trong cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son  so với các cuộc đấu tranh trước đó của giai cấp công nhân là:
A. Công nhân bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. Công nhân bãi công đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.
C. Công nhân đáu tranh nhằm ngăn cản tàu chiến  Pháp chở lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc
D. tất cả các ý trên.

Câu 15: Tháng 3-1919 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào?
A. Đảng cộng sản Pháp ra đời.
B. Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mátxcơva.
C. Thành lập Công hội (bí mật).
D. Thành lập Đảng Lập hiến.

Câu 16: Hoạt động của Công hội do ai đứng đầu?
A. Tôn Đức Thắng.
B. Phạm Hồng Thái.
C. Phan Bội Châu.
D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 17: Công nhân viên chức Bắc Kì  đã nổi dậy đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương vào thời gian nào?
A. 1922.
B. 1923.
C. 1924.
D. 1925.

Câu 18: Tháng 8-1925 có sự kiện lịch sử gì nổi bật?
A. Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.
B. Phong trào chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá.
C. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son.
D. Công nhân viên chức Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương

Câu 19: Điểm mới trong cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son là gi?
A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son vì mục đích chính trị, thể hiện tình đoàn kết quốc tế.
B. Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son chỉ vì mục đích kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt
C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son đã đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam
D. Tất cả các ý trên.

Câu 20: Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?
A. Công hội (bí mật) được thành lập và hoạt động do Tôn Đức Thắng đứng đầu
B. Các cuộc đấu tranh của công nhân và thuỷ thủ người Pháp, Trung Quốc tại các cảng lớn dội về Việt Nam.
C. a và b đều sai.
D. a và b đều đúng.


BÀI 16:
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925

CÂU HỎI

Câu 1: Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa là báo gì?
A. Thanh niên.
B. Nhân đạo.
C. Đời sống công nhân.
D. Người cùng khổ

Câu 2: Sau khi về đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để đào tạo cán bộ?
A. Thành lập Cộng sản đoàn.
B. Xuất bản báo Thanh niên.
C. Mở các lớp huấn luyện.
D. Xuất bản ”Đường kách mệnh”.

Câu 3: Cơ quan ngôn luận của Hôi Việt Nam Cách mạng Thanh niên là báo gì?
A. Nhân đạo.
B. đời sống công nhân
C. Thanh niên.
D. Người cùng khổ.

Câu 4: Hôi Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” vào thời gian nào?
A. 1928.
B. 1925.
C. 1927.
D. 1929.

Câu 5: Tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã gửi tới hội nghị Véc-xai:
A. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
B. Bản đièu trần của nhân dân An Nam.
C. Bản đề nghị của nhân dân An Nam.
D. Bản án chế độ thực dân Pháp.


Câu 6: Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin và đứng về quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) sau sự kiện:
A. Người đọc tuyen ngôn về Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp.
B. Người nghiên cứu Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ
C. Người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
D. Người nghiên cứu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản.

Câu 7: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:
A. gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách của nhân dân An Nam.
B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
C. Tham gia đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và
tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
D. Cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập hội liên hiệp thuộc địa ở pa-ri

Câu 8: Con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho dân tộc Việt Nam là:
A. Con đường Cách mạng bạo lực.
B. Con đường Cách mạng tư sản.
C. Con đường Cách mạng vô sản.
D. Con đường Cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 9: Tại đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường quan điểm về nhiều vấn đề, ngoại trừ :
A. Về việc thành lập một Đảng Cộng sản ở nước thuộc địa,
B. Về vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa.
C. Về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa
D. Về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa.

Câu 10: Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu ( Trung Quốc) vào thời gian nào?
A. Cuối năm 1923.
B. Đầu năm 1924.
C. Cuối năm 1924.
D. Đầu năm 1925.

Câu 11: Để  chuẩn bị về mặt tổ chức tiến tới thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập:
A. Tổ chức Tâm tâm xã, tập hợp những người yêu nước ở Trung Quốc.
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mà nòng cốt là cộng sản đoàn.
C. Hội liên hiệp thuộc địa.
D. tất cả các tổ chức trên.

Câu 12: Tờ báo được xuất bản ở Quảng Châu đóng vai trò là cơ quan tuyên truyền học thuyết Mác- Lê-nin về nước là:
A. Người cùng khổ
B. Nhân đạo
C. Đời sống công nhân
D. Thanh niên

Câu 13: Tác phẩm hay tờ báo nào sau đây mà nội dung của nó vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng gải phóng dân tộc Việt Nam?
A. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
B. Báo “Người cùng khổ”.
C. Báo “Thanh Niên”.
D. Tác phẩm”Đường Kách mệnh”.

Câu 14: Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương”vô sản hoá” nhằm mục tiêu:
A. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để tự rèn luyện.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác- Lên-nin vào phong trào công nhân.
C. Tổ chức lãnh đạo công nhân đấu tranh.
D. Tất cả các mục tiêu trên.

Câu 15: Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri vào năm nào?
A. 1920
B. 1921.
C. 1922.
D. 1923.

Câu 16: Nguyễn Ái Quốc đã dự Hội nghị Quốc tế Nông dân tại Liên Xô vào thời gian nào?
A. 6-1919
B. 7-1920
C. 12-1920
D. 6-1923

Câu 17: Nguyễn Ái Quốc đã dự đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản  vào năm:
A. 1922
B. 1923
C. 1924
D. 1925

(có đáp án)

phamthuhien
USES
USES

Tổng số bài gửi : 11
điểm điểm : 16

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9

Bài gửi by Classic - VAN THIEM on Tue 06 Aug 2013, 1:11 pm

bổ sung thêm hình ảnh và video minh họa nhé ! thày mới đi về máy tính hỏng nên mấy hôm nay ko làm gì được , nhanh gặp nhau trên trường !

-----------~~๑۩۞۩๑~~ HỌC ONLINE ~~๑۩۞۩๑~~---------------
Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn
và sẽ bay cao bay xa hơn tôi ..... !!!
* thành viên câu lạc bộ học khuya*
classicfat32@gmail.com
MIE Thiemvan@outlook.com
https://sites.google.com/site/dayhocdientu/
https://www.facebook.com/thiemvan.ngo.39
CHÚT LÃNG MẠN http://sacmauthoigian.wordpress.com/category/classic/
avatar
Classic - VAN THIEM
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 324
điểm điểm : 878
Birthday : 27/10/1979
Đến từ : classicfat32@gmail.com

Xem lý lịch thành viên https://sites.google.com/site/dayhocdientu/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết